Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pripomienky a stanoviská k upravenému návrhu Územného plánu zóny Jelšová je možné zasielať až do 15. júna

Pripomienky a stanoviská k upravenému návrhu Územného plánu zóny Jelšová je možné zasielať až do 15. júna
23.05.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie vzhľadom na rozsah a zložitosť riešenej problematiky oznamuje predĺženie termínu na zaslanie stanovísk a pripomienok k upravenému návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre do 15. júna 2019 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženej územnoplánovacej dokumentácií.
S upraveným návrhom územnoplánovacej dokumentácie sa môžete oboznámiť na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava na oddelení životného prostredia a územného plánovania v pracovných dňoch v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., ako aj na internetovej stránke: https://www.banm.sk/15726-sk/uzemny-plan-zony-jelsova-bratislava-kramare/
Zámerom mestskej časti je schválenie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23 stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing. arch. Marty Závodnej reg. č. 340.


Vytvorené: 28.05.2019 14:21, webman
Hore
Hore
Hore