Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prevádzka škôl počas prázdnin

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je zriaďovateľom trinástich materských škôl, ktoré spolu so základnou školou tvoria jeden právny subjekt, a to základnú školu s materskou školou. O prevádzke materských škôl počas letných školských prázdnin rozhoduje riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom.

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov:
  • potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,
  • dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj
  • čerpania dovolenky zamestnancov.

Počas letných prázdnin sa deti sústreďujú do otvorených MŠ. Vychádzame v ústrety zákonným zástupcom detí, ktorí potrebujú umiestniť dieťa do inej materskej školy v čase, keď tá, ktorú inak ich dieťa navštevuje, má prerušenú prevádzku. Žiadny právny predpis však neustanovuje riaditeľovi školy povinnosť poskytnúť zákonným zástupcom „náhradnú materskú školu“ na celý čas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorú dieťa inak navštevuje.

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin 2021

Pre bližšie informácie kontaktujte pani zástupkyňu Vašej materskej školy alebo riaditeľa školy.

Prajeme Vám pekné leto.


Vytvorené: 11.06.2021 13:21, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore