Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 od 16. januára do 20. februára 2023

Prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 od 16. januára do 20. februára 2023
16.01.2023 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje, že v termíne od 16. januára do 20. februára 2023 bude v zmysle § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovávať Návrh Územného plánu zóny Horný Kramer 2020.

Verejná prezentácia návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 30. januára 2023 o 17:00 hod. v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ulici č. 18.

Spracovateľom návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 je spoločnosť APROX – SK s. r. o., hlavný riešiteľ Ing. arch. Ľubomír Mezovský, autorizovaný architekt, odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie je podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov Ing. arch. Zuzana Pajerchinová - Ištoková.

Návrh Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 je k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti https://www.banm.sk/navrh-uzemneho-planu-zony-horny-kramer-2020/.

Verejnosť (fyzické a právnické osoby) je oprávnená v stanovenej lehote podať k návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 pripomienky.

Pripomienky je potrebné zaslať písomne na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
oddelenie územného rozvoja a životného prostredia 
Junácka 1
832 91 Bratislava

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni mestskej časti.

Viac informáciíVytvorené: 16.01.2023 11:23, webman
Hore
Hore
Hore