Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Prehľad príjmov volených zástupcov a funkcionárov samosprávy

Uznesením č. 03/24 Miestne zastupiteľstvo ukladá zverejňovať na internetovej stránke informácie o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostí priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, tajomníka miestnej rady, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu, riaditeľa kancelárie starostu, poradcov starostu a miestneho kontrolóra uhrádzaných z rozpočtu MČ Bratislava - Nové Mesto za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.


Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022


Vytvorené: 04.05.2015 14:26, webman