Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Prechodný pobyt

Čo vybavíte

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa dočasne zdržiava – a trvá viac ako 90 dní (maximálne 5 rokov). Je to tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.
Občan nahlási ohlasovni miestneho úradu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Po jeho skončení – ak má trvať ďalej – je povinný nahlásiť prechodný pobyt opäť. Ak ukončí občan prechodný pobyt skôr, ako bola ohlásená doba, musí to oznámiť.
Za členov rodiny (resp. domácnosti) môže prechodný pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny (resp. domácnosti). Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.

Čo potrebujete

Správny poplatok (v eurách)*:

Vydanie potvrdenia o pobyte 5,00

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.


Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Milada  Riegl – referent, agenda evidencie obyvateľov, ohlasovňa
Renáta Tóthová – referent, agenda evidencie obyvateľov, ohlasovňa
kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk
 


Vytvorené: 11.01.2012 10:04, Borčin Ján