Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozvánka na rokovanie MZ 20.04.2010

Ing. Richard Frimmel
starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Bratislava 7. 4. 2010
Číslo: Star.-568/2010

V súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
z v o l á v a m
22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2010 (utorok) o 9,00 hod. do Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto Vajnorská ul. č. 21, Bratislava

Návrh programu rokovania :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009
6. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39, Bratislava
7. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejno-prospešných služieb, schválených MZ MČ B-NM dňa 9. 10. 2007 a príspevkovej organizácie Stredisko kultúry B-NM schválených MZ MČ B-NM dňa 11. 12. 2007
8. Správa z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia Domu kultúry Kramáre“
9. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda v znení VZN MČ B-NM č. 5/1999, VZN MČ B-NM č. 12/2000, VZN MČ B-NM č. 1/2001, VZN MČ B-NM č. 3/2002 a VZN MČ B-NM č. 10/2008
11. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2010/2011
12. Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
13. Správa o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
14. Návrh na dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 12421 k. ú. Nové Mesto
15. Návrh na zmenu a doplnenie podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
16. Návrh zoznamu hmotných hnuteľných a zaniknutých pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
17. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
18. Rôzne
19. Záver

Informácie mimo programu rokovania:
- Aktualizácia zoznamu pozemkov, na ktorých EKO-podnik verejno-prospešných služieb vykonáva údržbu verejnej zelene
- Pôsobenie Televízie Nové Mesto v roku 2009
- Činnosť mediačnej poradne za rok 2009
- Vstupné preverenie zručnosti v šplhu na tyči žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ v MČ B-NM
- Prehľad účasti poslancov MČ B-NM na zasadnutiach MZ MČ B-NM, MR MČ B-NM a Komisiách MZ MČ B-NM za rok 2009 a rok 2010
- Vyhodnotenie zimnej služby 2009/2010
- Stav mestského bytového fondu zvereného do správy MČ B-NM za rok 2009

Účasť všetkých členov Miestneho zastupiteľstva na zasadnutí je nutná. V prípade, že sa zasadnutia nemôžete zúčastniť, je potrebné sa ospravedlniť na sekretariáte starostu (č. telefónu: 44 25 84 16, Fax: 44 25 88 40) v zmysle čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové - Mesto.Vytvorené: 14.04.2010 16:17,
Hore
Hore
Hore