Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozvánka na rokovanie MZ 16.02.2010

Ing. Richard Frimmel
starosta
mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto

Bratislava 1. 2. 2010
Číslo: Star.-162/2010

V súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestnehom zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
z v o l á v a m
21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 16. februára 2010 (utorok) o 9,00 hod. do Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto Vajnorská ul. č. 21, Bratislava

Návrh programu rokovania :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2009
6. Správa z kontroly Oddelenia verejného poriadku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2008 zo dňa 10. 6. 2008 o určení domu Športová č. 5 ako dom osobitného určenia
9. Návrh na prevod bytov v dome Športová č. 5, Bratislava
10. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 11873 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.256 m2 a stavby súp. č. 3219 v k. ú. Nové Mesto pre MIDOR, s.r.o., Osadná č. 12, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 899 239
11. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 18357/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.005 m2 a stavby na pozemku súp. č. 1221 v k. ú. Vinohrady pre PERSPEKT, a. s., Plynárenská č. 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 696 630
12. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 18240/33 – zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k. ú. Vinohrady pre RNDr. Karola Macáka a Máriu Macákovú, bytom v Bratislave
13. Návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Vinohrady
14. Návrh úpravy Podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky
komunálnych odpadov
15. Rôzne
16. Záver

Informácie mimo programu rokovania
- Vyhodnotenie návštev občanov v kancelárii u zástupcu starostu za rok 2009
- Vyhodnotenie činnosti Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2009
- Vecný a časový plán Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2010
- Prehľad účasti poslancov MČ B-NM a členov - odborníkov na zasadnutiach MZ MČ B-NM, MR MČ B-NM a komisií MZ MČ B-NM k 31. 12. 2009
- Interpelácia z ostatného MZ
- Činnosť Okresnej stanice MsP Nové Mesto od ostatného zasadnutia MZ
- Plán kultúrnych akcií na rok 2010 v MČ B-NM
- Stav prevodu bytov a nebytových priestorov MČ B-NM za rok 2009
- Priebežné čerpanie rozpočtu MČ B-NM za obdobie 1-12/2009 (na stôl)

Účasť všetkých členov Miestneho zastupiteľstva na zasadnutí je nutná. V prípade, že sa zasadnutia nemôžete zúčastniť, je potrebné sa ospravedlniť na sekretariáte starostu (č. telefónu: 44 25 84 16, Fax: 44 25 88 40) v zmysle čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové - Mesto.


Vytvorené: 28.03.2010 14:42,
Hore
Hore
Hore