Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozvánka na rokovanie MZ 12.10.2010


Ing. Richard Frimmel 
  starosta mestskej časti BratislavaNové Mesto
Bratislava 30. 9. 2010
Číslo: Star.1813g/2010

V súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov a v súlade s článkom 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti BratislavaNové Mesto

z v o l á v a m

25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaNové Mesto, ktoré sa uskutoční dňa

12. októbra 2010 (utorok)
o 9,00 hod.


 
do Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto Vajnorská ul. č. 21, Bratislava
 
Návrh programu rokovania :
 1. Otvorenie
 2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
 3. Schválenie programu
 4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaNové Mesto
 5. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti BratislavaNové Mesto
 6. Správa z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava
 7. Správa z kontroly pokladničnej agendy MÚ BNM, dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pohľadávok mestskej časti evidovaných ku dňu 30. 6.2010
 8. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti BratislavaNové Mesto za I. polrok 2010
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaNové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti BratislavaNové Mesto
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaNové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava, Trhový poriadok príležitostnýc trhov v Stredisku kultúry BratislavaNové Mesto, Vajnorská č. 21 a v Dome kultúry Kramáre, Stromová č. 18, Bratislava
 11. Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti BratislavaNové Mesto za školský rok 2009/2010
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaNové Mesto, ktorým sa určujevýška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniachzriadených mestskou časťou BratislavaNové Mesto
 13. Návrh na odpis pohľadávky
 14. Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy – Projektový zámer
 15. Návrh na pomenovanie ulice v lokalite Stráže
 16. Návrh na odkúpenie pozemku v k ú. Vinohrady „Krahulčia rekonštrukcia a oporné múry“
 17. Návrh na dobrovoľnú dražbu práva nájmu objektu Sliačska č. 4 a pozemku parc. č. 18357/1 k.ú. Vinohrady zapísané na LV č. 3673 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 005 m2
 18. Návrh na dobrovoľnú dražbu práva nájmu objektu OS Makovického č. 4 a pozemku parc. č.12263, k. ú. Nové Mesto zapísané na LV č. 1292 ako zastavaná plocha o výmere 514 m2
 19. Návrh na dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 12421 k. ú. Nové Mesto
 20. Návrh Operačného plánu zimnej údržby ciest, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2010/2011
 21. Rôzne
 22. Záver
 23. Informácie mimo programu rokovania:
 24. Priebežné čerpanie rozpočtu mestskej časti BratislavaNové Mesto za obdobie I.VIII. 2010
 25. Stav prevodu bytov a nebytových priestorov v obytných domoch Bartoškova 4. Športová 1, Športová 5
 26. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2010 v mestskej časti BratislavaNové Mesto
 27.  Vyhodnotenie letnej sezóny 2010 v areáli Kuchajda 
 28. Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto za obdobie 1.6. – 22.9.2010 
 29. Plnenie uznesenia MZ MČ BNM č. 23/21 zo dňa 22. 6. 2010

 
Účasť všetkých členov Miestneho zastupiteľstva na zasadnutí je nutná. V prípade, že sa zasadnutia nemôžete zúčastniť, je potrebné sa ospravedlniť na sekretariáte starostu (č. telefónu: 44 25 84 16, Fax: 44 25 88 40) v zmysle čl. 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
 Strana 2


Vytvorené: 09.10.2010 17:41,
Hore
Hore
Hore