Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Polyfunkčný komplex Fenix Park Bratislava

Názov akcie: Polyfunkčný komplex Fenix Park Bratislava
Navrhovateľ: WIGRO TRADE CENTER a. s. , Jašíkova 2, 821 03  Bratislava 8
Zámer:https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcny-komplex-fenix-park-bratislava

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA/SEA)
 1. Odvolanie proti záverečnému stanovisku k zámeru "POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, Bratislava zo dňa 14.12.2018
 2. Stanovisko k zámeru zo dňa 04.01.2018
 3. Oznámenie pre občanov zo dňa 08.12.2017
 4. Oznámenie pre občanov o rozsahu hodnotenia zo dňa 27.04.2017
 5. Informácia občanom o rozhodnutí o posudzovaní zámeru v zmysle Z. č. 24/2006 Z. z. zo dňa 14.12.2016
 6. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 10.10.2016
 7. Stanovisko Mestskej časti k zámeru zo dňa 24.10.2016
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Upovedomenie o odvolaní zo dňa 03.06.2020
 2. Odvolanie_predloženie spisu zo dňa 26.05.2020
 3. Upovedomenie o odvolaní zo dňa 29.04.2020
 4. Rozhodnutie  zo dňa 26.03.2020 - zamietnutie návrhu na umiestnenie stavby
 5. Oznámenie o začatí územného konania zo dňa 02.01.2020
 6. Zverejnenie návrhu na začatie územného konania


Vytvorené: 27.10.2016 10:37, webman