Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie o začatí prerokovania upraveného návrhu ÚPN Z Jelšová, Bratislava – Kramáre

17.04.2019 -

Týmto sa obraciame na dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne od 15. apríla 2019 do 30. mája 2019 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženej územnoplánovacej dokumentácií. S upraveným návrhom územnoplánovacej dokumentácie sa môžete oboznámiť na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava na oddelení životného prostredia a územného plánovania v pracovných dňoch v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., ako aj na internetovej stránke: https://www.banm.sk/15726-sk/uzemny-plan-zony-jelsova-bratislava-kramare/

V priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie dňa 16. mája 2019 o 17:00 hod. v Dome kultúry Kramáre, Stromová 18, 831 01 Bratislava.Vytvorené: 17.04.2019 15:52, webman
Hore
Hore
Hore