Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova

25.03.2020 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 ods. 3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

oznamuje

v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona dotknutej obci, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že

prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova sa uskutoční v termíne
od 30.3. 2020 do 29.5. 2020.

Návrh Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova je k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti (www.banm.sk).

Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Junácka 1

832 91 Bratislava.

Na pripomienky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Vyhodnocované budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženému územnoplánovaciemu dokumentu.

 

 

Mgr. Rudolf Kusý  starosta mestskej časti



Vytvorené: 25.03.2020 14:53, webman
Hore
Hore
Hore