Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Nobelova

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Nobelova
02.02.2017 - Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovanie Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Nobelova v termíne
od 6. februára do 7. marca 2017.
 
S návrhom zadania sa môžete oboznámiť na internetovej stránke www.banm.sk (na konci tohto článku) a na úradnej tabuli. Informácie k prerokovanému materiálu Vám počas úradných hodín poskytne oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Ing. arch. Marta Závodná, kancelária č. 323, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
 
Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
Na pripomienky podané po termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnocované  budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženému územnoplánovaciemu dokumentu.

Prílohy:
OZNÁMENIE Zadanie ÚPN Z Nobelova
ÚPN-Z Nobelova Zadanie NÁVRH 2016-11


Vytvorené: 02.02.2017 15:36, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore