Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie - 07.06.2007

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, že Ministrestvo životného prostredia SR v Bratislave k pripravovanej stavbe "Rozšírenie hĺbkotlačového závodu BURDA S.G., spol. s r.o." v rámci konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo na predmetnú investíciu dňa 29.5.2007 Záverečné stanovisko č. 11959/06-3.4/ml, ktoré vypracovalo v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.
Predmetom zámeru, ktorý predložil navrhovateľ BURDA S.G., spol. s r.o., Stará Vajnorská č.9, Bratislava, je rozšírenie existujúceho tlačového závodu na Starej Vajnorskej ceste č.9 v Bratislave, ktoré predstavuje výstavbu nových objektov v areáli a nahradenie jestvujúcej tlačovej technológie novou - výkonnejšou. Zmena činnosti predstavuje zvýšenie produkcie potlačeného papiera zo súčasných 35 tisíc ton na 150 tisíc ton ročne, t.j. na viac ako 4-násobok. Jedná sa o ekologicky náročnú prevádzku vzhľadom na navrhovaný technologický proces, ktorého súčasťou je množstvo nebezpečných látok, najmä toluén.
Záverečné stanovisko okrem základných údajov o navrhovanej činnosti, popisu priebehu jej posudzovania a komplexného zhodnotenia jej vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, odporúča realizáciu podľa návrhu investora s podmienkami formulovanými do 25-ich bodov a osobitnou požiadavkou na vypracovanie projektu monitoringu sledovania vybraných miest prevádzky a ekologických dopadov výrobného procesu do jednotlivých zložiek prostredia.
Do dokumentácie, ako aj do Záverečného stanoviska MŽP SR možno nahliadnuť na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (V.poschodie č.dv.505), ako aj na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.č.1, Bratislava, v priestoroch služieb občanom.

Ing. Richard F r i m m e l starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Bratislava 7.6.2007
Vytvorené: 11.04.2014 12:35, webman
Hore
Hore
Hore