Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oznámenia a povolenia k výrubom

Oznámenia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Rozhodnutia o výrube
Oznámenie o zmene a predĺžení platnosti rozhodnutia


Vytvorené: 09.04.2021 11:20, Tettinger Marek