Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Osvedčovanie podpisov a listín

Čo vybavíte

Osvedčenie podpisov na listinách a listiny, ktoré majú byť použité v rámci Slovenskej republiky. Pre potreby využitia listiny v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.
Mestská časť zodpovedá za to, že fyzická osoba sa podpísala na listine alebo uznala podpis za svoj vlastný. Nezodpovedá však za obsah a formálnu správnosť samotnej listiny. Mestská časť zodpovedá za to, že kópia osvedčenej listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny. Neosvedčuje obsah ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Čo potrebujete Tlačivo je na požiadanie k dispozícii v úradnej miestnosti.

Správny poplatok platný od 1. 1. 2018 (v eurách)*:
Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis) 2,00
Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj začatú stranu A4) 2,00
Osvedčenie fotokópie  v českom jazyku (za každú jednu aj začatú stranu A4) 3,00

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v úradnej miestnosti v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vám prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje tieto informácie:
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia osvedčených listín a podpisov na listinách
Príjemcovia osobných údajov: Žiadny
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými
úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Práva dotknutej osoby: Informujeme Vás o Vašom práve:
  • na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
  • práve na opravu týchto osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa
       § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
         osobných údajov Slovenskej republiky.
Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba
ďalej právo:
  • na vymazanie osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov: Je zákonnou požiadavkou

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Anna Zachová
prízemie, číslo dverí: 11
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk


Vytvorené: 11.01.2012 09:56, Borčin Ján