Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie

20.02.2019 - Jarné obdobie, dlhotrvajúce sucho a teplé počasie je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Podľa dlhodobého sledovania požiarovosti v mesiacoch marec až august vzniká veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na lesný porast. Na zabezpečenie úloh súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi je potrebné aj v roku 2019 realizovať opatrenia vyplývajúce z predpisov na ochranu pred požiarmi.
Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:
a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
Bližšie informácie, povinnosti obce, vlastníkov, správcov alebo užívateľov lesa a odporúčacie opatrenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy


Vytvorené: 20.02.2019 11:10, webman
Hore
Hore
Hore