Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Okrsky inšpektorov verejného poriadku

Do oddelenia verejného poriadku je organizačne začlenená skupina piatich inšpektorov verejného poriadku, ktorí vykonávajú svoju činnosť v piatich územných okrskoch mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. kancelária č. 112, 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402


Vytvorené: 06.05.2015 09:47, Tettinger Marek