Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ohlásenie stavby

Čo vybavíte

Stavebník môže uskutočniť drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí:
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby,  jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe
Žiadosť môžete podať Čo potrebujete
 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Doklad preukazujúci iné právo k stavebnému pozemku
 • 2 x jednoduchý náčrt  stavby
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
   
 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • Doklad preukazujúci iné právo k stavbe (napr. nájomná zmluva)
 • 2 x zjednodušená dokumentácia stavebných úprav
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)

 Správny poplatok (v eurách):

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
1. právnická osoba                                                             30,00
2. fyzická osoba       10,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte

Ing. Valéria Holubkovičová
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162
e-mail: valeria.holubkovicova@banm.sk
– oddelenie územného konania a stavebného poriadku - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie


Vytvorené: 27.01.2012 13:50, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore