Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odstránenie stavby

Čo vybavíte

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.

Čo potrebujete
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
  • Fotodokumentácia, príp.  jednoduchá projektová dokumentácia stavby (znalecký posudok)
  • Technologický opis prác, pri odstraňovaní stavby
  • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie odstránenia stavby, ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou
  • Mená a adresy účastníkov konania -  dotknutých susedov (príp. ich stanoviská)
  • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Tomášikova 46, Bratislava (odpady)
  • Vyjadrenie príslušného cestného správneho orgánu (v prípade, že sa ruší aj vjazd)    
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
  • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
Správny poplatok (v eurách):
 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
1. fyzická osoba                          20,00
2. právnická osoba        50,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte

Ing. Valéria Holubkovičová
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162
e-mail: valeria.holubkovicova@banm.sk
– oddelenie územného konania a stavebného poriadku - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 


Vytvorené: 30.04.2013 13:52, webman
Hore
Hore
Hore