Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Odhŕňanie snehu, zimná údržba

Čo vybavíte

Nahlásenie problému so zasneženými cestami III. a IV. kategórie, chodníkmi či verejnými priestranstvami, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Zjazdnosť komunikácií v mestskej časti zabezpečuje EKO-podnik VPS. Podľa platných predpisov je komunikácia zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň jedného jazdného pruhu o šírke minimálne 3 metre v jednom smere.
 
Zjazdnosť komunikácií sa zabezpečuje:  Schodnosť chodníkov, schodov, lávok a verejných priestranstiev sa zabezpečuje:  Zoznam ciest, chodníkov, parkovísk, schodov, či verejných priestranstiev, na ktorých sa zabezpečuje zimná údržba, ako aj operačný plán zimnej údržby nájdete tu:
Operačný plán zimnej údržby ciest 2015 - 2016

Kedy vybavíte

Dispečing zimnej údržby funguje v nepretržitej službe.

U koho vybavíte

DISPEČER - nepretržitá služba
telefón: 0911 455 077
vrátnica dispečingu: 02/44 25 01 89
e-mail: ekodoprava@ekovps.sk
 


Vytvorené: 15.02.2013 11:07, Borčin Ján