Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Vedúca oddelenia 
Ing. arch. Marta Závodná - vedúca oddelenia životného prostredia a územného plánovania

kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: marta.zavodna@banm.sk

Ing. Miriam Kamhiyehová - vedúca referátu životného prostredia
kancelária č. 504/5. poschodie
telefón: 02/49 253 208
e-mail: miriam.kamhiyehova@banm.sk

Sekretariát:
Bronislava  Falušiová
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/49 253 182
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk
 

Územné plánovanie

Odborní referenti v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti:

Ing. Valéria Náglová
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 372
e-mail: valeria.naglova@banm.sk

Ing. Zuzana Zbončáková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

Ing. arch. Zdenka Augustiničová
kancelária č. 204/2. poschodie
telefón: 02/49 253 473
e-mail: zdenka.augustinicova@banm.sk

Ing. arch. Zuzana Kadášová
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 378
e-mail: zuzana.kadasova@banm.sk

Ing. arch. Tatiana Pifková
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. arch. Zdenka Mrázová
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail: zdenka.mrazova@banm.sk

ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:

ako orgán územného plánovania:

Životné prostredie

Odborní referenti v oblasti životného prostredia:

Mgr. Peter Kollárik
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: peter.kollarik@banm.sk

Mgr. Adriana Kmeťková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: adriana.kmetkova@banm.sk

Mgr. Dagmar Timková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 381
e-mail: dagmar.timkova@banm.sk

ako orgán ochrany prírody a krajiny vykonávajúci štátnu správu v prvom stupni:

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 609
e-mail: jaromir.sibl@banm.sk

Ing. Katarína Tomanová Porubčinová
autorizovaná krajinná architektka
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: katarina.tomanova@banm.sk Informácie a oznamy
Územné plány zón

Ako vybaviť:
Investičná činnosť
Územnoplánovacia informácia
Čistota prostredia
Výrub drevín
Vodné stavby
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie komunikácie III. a IV. triedy vrátane rozkopávok na verejných plochách


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,