Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Ing. Anton Gábor

kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 997
e-mail: anton.gabor@banm.sk

Sekretariát:
Bronislava  Falušiová 
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/ 49 253 182
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk
 

Referát územného plánovania

Odborní referenti v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti:

Ing. Zuzana Zbončáková
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

Ing. arch. Tatiana Pifková
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. arch. Ildikó Gunárová
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail_ ildiko.gunarova@banm.sk

Ing. arch. Zuzana Pajerchinová
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail. zuzana.pajerchinova@banm.sk

Ing. arch. Veronika Volková
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 324
e-mail: veronika.volkova@banm.sk

Ing. Karin Pätoprstá
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 324
e-mail: karin.patoprsta@banm.sk
 • informuje verejnosť o zámeroch v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a súčasne vydáva stanoviská ako dotknutá obec;

ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:

 • vydáva stavebné povolenia a kolaudačné povolenia na vodné stavby pre individuálne zásobovanie vodou – studne;
 • vydáva záväzné stanovisko k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy z hľadiska ochrany vodných pomerov;
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti.

ako orgán územného plánovania:

 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu na území mestskej časti;
 • obstaráva územnoplánovacie podklady: územné generely, urbanistiské, urbanisticko – dopravné a urbanisticko – architektonické štúdie na vybrané územia a lokality;
 • vydáva územnoplánovacie informácie;
 • vydáva vyjadrenia/územnoplánovacie informácie pre účely Okresného úradu Bratislava - Pozemkový a lesný odbor.
Mgr. Peter Kollárik - GIS koordinátor
kancelária č. 318/3. poschodie
telefón: 02/49 253 473
e-mail: peter.kollarik@banm.sk
 • zabezpečuje tvorbu geografického informačného systému (GIS) mestskej časti;
 • zabezpečuje spravovanie údajov v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce;
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie databáz;
 • zabezpečuje spracovanie a evidenciu informácií o území mestskej časti do GIS;
 • zabezpečuje podklady pre spracovanie internej dokumentácie, pre tvorbu koncepcií rozvoja a technického využitia územia mestskej časti;
 • zabezpečuje prevádzkovanie GIS (softvér), mimo zverejňovania na internetovej stránke mestskej časti;
 • zabezpečuje podporu užívateľov GIS v rámci miestneho úradu.

Referát životného prostredia

Ing. Róbert Láska – poverený vedením referátu životného prostredia
kancelária č. 504/5. poschodie
telefón: 02/49 253 208
e-mail: robert.laska@banm.sk

Odborní referenti v oblasti životného prostredia:

Ing. Marcela Dargajová
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 777
e-mail: marcela.dargajova@banm.sk
 • vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce;
 • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
 • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje;
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Ing. Renáta Hurbanová
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail: renata.hurbanova@banm.sk
 • vydáva súhlas na výrub drevínv zastavanom území obce;
 • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
 • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje;
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
 
Ing. Ondrej Chott
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: ondrej.chott@banm.sk
 • vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce;
 • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
 • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje;
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Ing. Dana Pořízková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: dana.porizkova@banm.sk
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • zabezpečuje pasportizáciu zelene podľa UO v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
 • zabezpečuje vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje návrh optimalizačných riešení v rámci potrieb pasportizácie zelene a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje tvorbu návrhu "Dokument starostlivosti o dreviny" podľa dokončenej pasportizácie zelene v jednotlivých UO a koncepcie starostlivosti o zeleň.
Mgr. Dagmar Timková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 381
e-mail: dagmar.timkova@banm.sk
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vyjadruje sa k umiestneniu kontajnerových stojísk na zberné nádoby na komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu;
 • vedie evidenciu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti a v prípadoch kedy je obec povinná podľa ustanovení zákona odstrániť tento odpad, vykonáva opatrenia na jeho likvidáciu;
 • zabezpečuje zber a likvidáciu psích exkrementov na území mestskej časti a zákazový informačný systém vodenia psov na verejných priestranstvách mestskej časti;
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN č. 4/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto;
 • zabezpečuje plošnú deratizáciu verejných priestranstiev;
 • zabezpečuje dezinsekciu verejných priestranstiev podľa potreby;
 • spolupracuje s hlavným mestom a Slobodou zvierat pri odchyte túlavých zvierat a odstraňovaní uhynutých zvierat na území mestskej časti;
 • vydáva záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov;
 • zabezpečuje pasportizáciu zelene podľa UO v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
 • zabezpečuje vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje návrh optimalizačných riešení v rámci potrieb pasportizácie zelene a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje tvorbu návrhu "Dokument starostlivosti o dreviny" podľa dokončenej pasportizácie zelene v jednotlivých UO a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zastupuje mestskú časť pri optimalizácii riešenia trvalo udržateľného stavu mestských lesov a zabezpečuje všetky stanoviská, vyjadrenia mestskej časti súvisiace s touto problematikou.

Oznámenia a povolenia k výrubom

Informácie a oznamy
Územné plány zón

Ako vybaviť:
Územnoplánovacia informácia
Vyjadrenie / územnoplánovacia informácia pre účely Okresného úradu Bratislava - Pozemkový a lesný odbor
Výrub drevín
Vodné stavby
 


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,
Hore
Hore
Hore