Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania:

Ing. Anton Gábor

kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: anton.gabor@banm.sk

Sekretariát:
Bronislava  Falušiová 
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/49 253 182
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk
 

Územné plánovanie

Odborní referenti v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti:

Ing. Zuzana Zbončáková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

Ing. arch. Tatiana Pifková
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Mgr. Peter Lukáč
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 378
e-mail: peter.lukac@banm.sk

Ing. arch. Ildikó Gunárová
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail_ ildiko.gunarova@banm.sk

Ing. arch. Zuzana Pajerchinová
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail. zuzana.pajerchinova@banm.sk

Mgr. Peter Smiček
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: peter.smicek@banm.sk
 • informuje verejnosť o zámeroch v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a súčasne vydáva stanoviská ako dotknutá obec;

ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:

 • vydáva stavebné povolenia a kolaudačné povolenia na vodné stavby pre individuálne zásobovanie vodou – studne;
 • vydáva záväzné stanovisko k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy z hľadiska ochrany vodných pomerov;
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti.

ako orgán územného plánovania:

 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu na území mestskej časti;
 • obstaráva územnoplánovacie podklady: územné generely, urbanistiské, urbanisticko – dopravné a urbanisticko – architektonické štúdie na vybrané územia a lokality;
 • vydáva územnoplánovacie informácie;
 • vydáva vyjadrenia/územnoplánovacie informácie pre účely Okresného úradu Bratislava - Pozemkový a lesný odbor.
Mgr. Peter Kollárik - GIS koordinátor
kancelária č. 204/2. poschodie
telefón: 02/49 253 473
e-mail: peter.kollarik@banm.sk
 • zabezpečuje tvorbu geografického informačného systému (GIS) mestskej časti;
 • zabezpečuje spravovanie údajov v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce;
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie databáz;
 • zabezpečuje spracovanie a evidenciu informácií o území mestskej časti do GIS;
 • zabezpečuje podklady pre spracovanie internej dokumentácie, pre tvorbu koncepcií rozvoja a technického využitia územia mestskej časti;
 • zabezpečuje prevádzkovanie GIS (softvér), mimo zverejňovania na internetovej stránke mestskej časti;
 • zabezpečuje podporu užívateľov GIS v rámci miestneho úradu.

Životné prostredie

Ing. Miriam Kamhiyehová – vedúca referátu životného prostredia
kancelária č. 504/5. poschodie
telefón: 02/49 253 208
e-mail: miriam.kamhiyehova@banm.sk

Odborní referenti v oblasti životného prostredia:

Ing. Marcela Dargajová
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 777
e-mail: marcela.dargajova@banm.sk

Ing. Ondrej Chott
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: ondrej.chott@banm.sk

Ing. Dana Pořízková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: dana.porizkova@banm.sk

Mgr. Dagmar Timková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 381
e-mail: dagmar.timkova@banm.sk
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vyjadruje sa k umiestneniu kontajnerových stojísk na zberné nádoby na komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu;
 • vedie evidenciu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti a v prípadoch kedy je obec povinná podľa ustanovení zákona odstrániť tento odpad, vykonáva opatrenia na jeho likvidáciu;
 • zabezpečuje zber a likvidáciu psích exkrementov na území mestskej časti a zákazový informačný systém vodenia psov na verejných priestranstvách mestskej časti;
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN č. 4/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto;
 • zabezpečuje plošnú deratizáciu verejných priestranstiev;
 • zabezpečuje dezinsekciu verejných priestranstiev podľa potreby;
 • spolupracuje s hlavným mestom a Slobodou zvierat pri odchyte túlavých zvierat a odstraňovaní uhynutých zvierat na území mestskej časti;
 • vydáva záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • zabezpečuje pasportizáciu zelene podľa UO v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
 • zabezpečuje vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje návrh optimalizačných riešení v rámci potrieb pasportizácie zelene a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje tvorbu návrhu "Dokument starostlivosti o dreviny" podľa dokončenej pasportizácie zelene v jednotlivých UO a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zastupuje mestskú časť pri optimalizácii riešenia trvalo udržateľného stavu mestských lesov a zabezpečuje všetky stanoviská, vyjadrenia mestskej časti súvisiace s touto problematikou.

ako orgán ochrany prírody a krajiny vykonávajúci štátnu správu v prvom stupni:

 • vydáva súhlas na výrub drevín;
 • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
 • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje; 
Informácie a oznamy
Územné plány zón
NAHLASOVANIE DO ZBERU ELEKTROODPADU

Ako vybaviť:
Územnoplánovacia informácia
Vyjadrenie / územnoplánovacia informácia pre účely Okresného úradu Bratislava - Pozemkový a lesný odbor
Čistota prostredia
Výrub drevín
Vodné stavby
 


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,
Hore
Hore
Hore