Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie verejného poriadku

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!
 

Vedúci oddelenia

Ing. Ivan Svetlovský
kancelária č. 114/1. poschodie
telefón: 02/49 253 383, 02/44 250 620
e-mail: ivan.svetlovsky@banm.sk

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/44 250 620, 02/49 253 383, 02/44 452 469, 02/49 253 123
e-mail: verejnyporiadok@banm.sk

Oddelenie verejného poriadku 
agenda č. 1 - Ing. Ivan Svetlovský
 • riadi a organizuje práce oddelenia, kontroluje prácu jednotlivých agend, podpisuje písomnosti o zistených údajoch o osobe, jej pobyte, o zisťovaní zamestnávateľa, podaní správy o povesti pre štátne orgány a orgány činné v trestnom konaní a právnické osoby, 
 • vykonáva úkony správneho konania vo veciach porušení VZN právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré majú oprávnenie podnikať v oblasti náplne práce oddelenia a pripravuje návrhy rozhodnutí starostu,
 • prešetruje sťažnosti a podnety vo veciach verejného poriadku, čistoty a občianskeho spolunažívania,
 • schvaľuje výzvy na odstránenie opusteného vozidla z verejného priestranstva a dožiadania na útvary Policajného zboru SR vo veciach zistenia majiteľa vozidla,
 • vo veciach potreby operatívneho zásahu stanice MsP dáva požiadavky veliteľovi stanice, v prípade jeho neprítomnosti operačnému pracovníkovi MsP,
 • schvaľuje výzvy právnickým a fyzickým osobám na odstránenie nedostatkov narušujúcich verejný poriadok a čistotu,
 • schvaľuje oznámenia sťažovateľovi o prijatí jeho sťažnosti
 • vypracúva návrhy materiálov do MR a MZ o otázkach verejného poriadku v súčinnosti s ostatnými zamestnancami oddelenia a ostatnými útvarmi, ktorých sa problematika dotýka,
 • spracúva podklady k vyhodnoteniu stavu verejného poriadku a k zameraniu činnosti stanice MsP,
 • zabezpečuje evidenciu zhromažďovania občanov v zmysle zákona SNR č.84/90 Zb.,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle zákonov o verejných, kultúrnych, športových podujatiach a zákona o zhromažďovaní občanov (zák.č.84/90 Zb., zák.č.96/91 Zb. a zák.č.315/92 Zb.),
 • vykonáva úkony správneho konania vo veciach zrejmého zásahu do pokojného stavu podľa § 5 OZ a pripravuje rozhodnutia starostu,
 • v zmysle zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti spolupracuje pri výkone exekučných konaní,
 • z poverenia starostu sa v zmysle § 8 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí vykonáva dozor a koná podľa oprávnení zákona č. 479/2008 Z.z. na stretnutiach označených ako rizikové,  
 • riadi činnosť skupiny inšpektorov verejného poriadku.
Mgr. Tibor Csomor
kancelária č. 112/1. poschodie
telefón: 02/49 253 125
e-mail: tibor.csomor@banm.sk

agenda č. 2
 • prešetruje podnety na porušovanie VZN fyzickými osobami a pri zistení podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. tieto zasiela na riešenie OÚ Bratislava III,
 • zisťuje osobné charakteristiky (posudky) na základe dožiadaní štátnych orgánov vo veciach trestného konania a občiansko-právnych vzťahoch,
 • zisťuje pobyty osôb podľa dožiadaní štátnych orgánov alebo právnických osôb,
 • na základe požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní zúčastňuje sa na úkonoch ako pribratá osoba, ktorá na veci nie je zúčastnená,
 • kontroluje dodržiavanie jednotlivých ustanovení VZN o čistote a poriadku v MČ,
 • kontroluje dodržiavanie VZN o chove zvierat a držania psov,
 • prešetruje sťažnosti vo veciach verejného poriadku, čistoty a občianskeho spolunažívania,
 • podieľa sa na spracúvaní koncepčných materiálov podkladmi, návrhmi a pripomienkami,
 • v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti spolupracuje pri výkone exekučných konaní.

Inšpektori verejného poriadku

Do oddelenia verejného poriadku je organizačne začlenená skupina piatich inšpektorov verejného poriadku, ktorí vykonávajú svoju činnosť v piatich územných okrskoch mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. kancelária č. 112/1. poschodie a 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402

agenda č. 3 - inšpektor verejného poriadku 
 • vykonáva pravidelnú pochôdzkovú činnosť zameranú na dodržiavanie stavu čistoty a poriadku,
 • zistené nedostatky prerokúva s porušovateľmi poriadku a čistoty a priamo na mieste ich rieši,
 • vykonáva následné kontroly splnenia uložených opatrení,
 • oznamuje MÚ prípady nesplnenia opatrení uložených povinným subjektom za účelom priestupkového konania alebo konania o správnom delikte,
 • vypracúva príslušnú dokumentáciu výsledkov svojej pôsobnosti,
 • vyhľadáva, dokumentuje a eviduje opustené vozidlá, umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje autorizovanej firme pri ich odstránení z miesta,
 • na požiadanie oddelenia investičného dokumentujú cestné výtlky, chýbajúce dopravné značenie ako aj kanalizačné poklopy,
 • pri zistení vytvorenia skládok odpadu tieto dokumentujú a odstupujú na oddelenie životného prostredia, hlásia vyschnuté prípadne nelegálne odstránené dreviny,
 • operatívne informujú obyvateľov mestskej časti o konaní podujatí (verejno-prospešných prác, športových, kultúrnych),
 • na požiadanie oddelenia investičného dokumentujú existujúce vyhradené parkovacie miesta a porovnávajú s platnými vydanými povoleniami,
 • v rámci zimnej služby operatívne komunikujú s operačným centrom EKO PVS pri vzniknutých kalamitných situáciách.
Anna Debnárová
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 311
e-mail: anna.debnarova@banm.sk
 
Informácie o chove psov
Informácie o starých autách – vrakoch
Mestská polícia v Novom Meste
Nahláste problém s verejným osvetlením
Okrsky inšpektorov verejného poriadku
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:56,
Hore
Hore
Hore