Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Kontakt 02/49 253 166 – sekretariát 

Vedúca oddelenia

Ing. arch. Kamila Marušáková
kancelária č. 618/6. poschodie
Junácka č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Daša Adámková Hyžová - administratívne práce a evidencia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166
e-mail: dasa.hyzova@banm.sk

Petra Hakošová - administratívne práce a evidencia
kancelária č. 617/6. poschodie
telefón: 02/49 253 167
e-mail: petra.hakosova@banm.sk

Eva Daňová
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk

JUDr. Mgr. Michaela Blanárová - právnik
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 157
e-mail: michaela.blanarova@banm.sk

Ing. Daniel Bolgáč
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 384
e-mail: daniel.bolgac@banm.sk

Ing. arch. Andrea Bzdúchová - reklamné stavby
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Martina Hrajková
kancelária č. 606A/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail:martina.hrajkova@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. arch. Gabriela Minárová
kancelária č. 604/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 156
e-mail: gabriela.minarova@banm.sk

Ing. Lucia Petrová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: lucia.petrova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. Valéria Holubkovičová
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón:02/49 253 162
e-mail: valeria.holubkovicova@banm.sk

Ing. Elena Vörösová
kancelária č. 606a/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banm.sk

Stránkové hodiny platné od 6. 11. 2011:

  Dopoludnia Popoludní
Pondelok  8.00-12.00 13.00-17.00
Streda   8.00-12.00 13.00-17.00

Od 1.5.2003 je mestská časť stavebným úradom. Oddelenie v prenesenej pôsobnosti na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a rozhoduje o sankciách pri porušení stavebného zákona.

Pri rozhodovaní podľa stavebného zákona:

 1. vydáva územné rozhodnutia rôzneho typu,
 2. vydáva písomné vyjadrenia k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 3. vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
 4. vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, pre ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie,
 5. vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,
 6. vydáva rozhodnutia na odstránenie stavby, alebo nariadenie odstránenia stavieb,
 7. rozhoduje o dadotočnom povolení stavby,
 8. vydáva povolenie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 9. pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky, správne delikty a ukladá pokuty,
  - vykonáva štátny stavebný dohľad,
  - prejednáva sťažnosti, petície a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu.

Úkony na stavebnom úrade sú spoplatňované podľa Zákona o správnych poplatkoch. Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona.

Verejné vyhlášky - archív 2011

Aktuálne verejné vyhlášky sa nachádzajú na úradnej tabuli

Špeciálny stavebný úrad

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (komunikácie, spevnené plochy a parkoviská).
Pri ich plnení rozhoduje podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vydáva:

 1. stavebné povolenie na stavby a ich zmeny,
 2. rozhoduje o dodatočnom povolení stavby,
 3. kolaudačné rozhodnutia na stavby pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie,
 4. rozhodnutie na odstránenie stavby, príp. nariadenie na odstránenie stavby,
 5. písomné vyjadrenie k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 6. vykonáva štátny stavebný dohľad,
 7. prejednáva sťažnosti, petície a poskytuje informácie podľa osobitných predpisov.

Úkony na špeciálnom stavebnom úrade sú spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch. Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona.

Ako vybaviť:
Umiestnenie stavby
Stavebné povolenie
Drobná stavba, stavebné úpravy, udržiavacie práce
Kolaudačné rozhodnutie
Dodatočné stavebné povolenie
Zmena stavby pred dokončením
Zmena v užívaní stavby
Odstránenie stavby
Informačné, reklamné a propagačné zariadenie
Špeciálny stavebný úrad
 



Vytvorené: 14.01.2010 13:01,
Hore
Hore
Hore