Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie správy majetku a vnútornej správy

Ako funguje úrad pre verejnosť od 3. marca 2021https://www.banm.sk/ako-funguje-urad-pre-verejnost-od-3-marca-2021/

Vedúci oddelenia

Ing. Pavel Malo
7. poschodie, č. dverí 726
telefón: 02/49 253 154 
e-mail: pavel.malo@banm.sk

Sekretariát

Miriam Šujanová
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        

Ing. Tatiana Ratkovská
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375, 905 387 039
e-mail: tatiana.ratkovska@banm.sk

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

Jana Polívková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: jana.polivkova@banm.sk

Bc. Terézia Straková
kancelária č. 720/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

Informácie: 
- zoznam bytov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- nebytové priestory vo vlastníctve obce
- samostatne stojace budovy vo vlastníctve obce
- ochranné stavby COO vo vlastníctve obce

Obecné byty a nebytové priestory

Iveta Koczková
kancelária č. 719/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk

Martin Ješko
kancelária č. 723/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327, 0907 703 967
e-mail: martin.jesko@banm.sk

Ing. Ivan Meliška
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 177, 0907 977 158
e-mail: ivan.meliska@banm.sk

Ing. Martin Lukáčik
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 154
e-mail: martin.lukacik@banm.sk

Radomila Hrubá
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 388, 02/49 253 147
e-mail: radomila.hruba@banm.sk

Tatiana Györődiová
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 387
e-mail: tatiana.gyorodiova@banm.sk

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

Osvedčovanie podpisov a listín

Podateľňa 

Lucia Pavlíková
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sklucia.pavlikova@banm.sk
Iveta Szalaiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.skiveta.szalaiova@banm.sk
Marek Žufka
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.skmarek.zufka@banm.sk

Vodiči

kancelária č. 4/prízemie
telefón: 02/49 253 355

Roman Farský
e-mail: roman.farsky@banm.sk
Milan Teššík
e-mail: milan.tessik@banm.sk
Róbert Garady
mobil: 0907 977 472
e-mail: robert.garady@banm.sk

Dielňa

Luboš Vašš
mobil: 0907 703 965
e-mail: lubos.vass@banm.skporuchy@banm.sk
Milan Mésároš
mobil: 905 387 049
e-mail: milan.mesaros@banm.skporuchy@banm.sk
Michal Jakubec
mobil: 0905 469 691
e-mail: michal.jakubec@banm.skporuchy@banm.sk

Vrátnici

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
Štefan Gemerský
e-mail: stefan.gemersky@banm.sk
Eva Jarombeková
e-mail: eva.jarombekova@banm.sk
Alžbeta Botíková
Dominik Stano 
e-mail: dominik.stano@banm.sk
Ľubomír Friala
e-mail: lubomir.friala@banm.sk

Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Alfonz Filipovič
Dana Líšková

Otília Polanská
František Horník
Jaroslav Friala

Upratovačky

Ľubica Rybaničová - Junácka 1
Monika Totková
Daniela Banáková
Lenka Tedesco

Otília Polanská - Hálkova 11
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25

Technik

Bc. Andrej Horváth

Ako vybaviť:

Obecné byty a nebytové priestory
Osvedčovanie podpisov a listín
Rybársky lístok
Výmaz záložného práva k bytu

 
 


Vytvorené: 30.01.2012 14:25, Tettinger Marek