Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie správy majetku a vnútornej správy

Vedúci oddelenia

Ing. Stanislav Fajer
7. poschodie, č. dverí 719
telefón: 02/49 253 351
e-mail: stanislav.fajer@banm.sk

 • riadi činnosť oddelenia,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia,
 • v prípade potreby vypracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva

Referát správy budov

Ing. Martin Lukáčik - vedúci referátu
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 154
e-mail: martin.lukacik@banm.sk

 • riadi činnosť referátu,
 • zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu objektov MÚ,
 • zabezpečuje prevádzku SMV

Miriam Šujanová - asistentka oddelenia
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        

 • vedie agendu oddelenia

Ing. Ivan Meliška - správca
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 177, 0907 977 158
e-mail: ivan.meliska@banm.sk
Peter Valúch - správca
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327, 0907 703 967
e-mail: peter.valuch@banm.skporuchy@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých  služieb, revízie a opravy vyhradených technických  zariadení, čistoty v budove ako aj jej okolí

Ing. Vladimír Vašš - referent
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 154
e-mail: vladimir.vass@banm.sk

Ing. Ladislav Zvara - vodič
kancelária č. 517a
mobil: 0905 387 049
e-mail: ladislav.zvara@banm.skporuchy@banm.sk

Roman Farský - vodič
e-mail: roman.farsky@banm.sk
Milan Teššík - vodič
e-mail: milan.tessik@banm.sk
kancelária č. 4/prízemie
telefón: 02/49 253 355
Stanislav Belovič - vodič
stanislav.belovic@banm.sk
mobilný telefón: 0918 771 566

Luboš Vašš - údržbár
mobil: 0907 703 965
e-mail: lubos.vass@banm.skporuchy@banm.sk
Michal Jakubec - údržbár
mobil: 0905 469 691
e-mail: michal.jakubec@banm.skporuchy@banm.sk
Peter Seňan - údržbár
mobil: 0908 852 356
e-mail: peter.senan@banm.skporuchy@banm.sk
Bc. Andrej Horváth - údržbár - bytové domy Bojnická ulica

František Bohunický - upratovanie Konskej železnice

Referát obslužných činností

Ing. Tatiana Ratkovská - vedúca referátu
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375, 905 387 039
e-mail: tatiana.ratkovska@banm.sk

 • riadi činnosť referátu,
 • zabezpečuje zásobovanie úradu, upratovanie, registratúru, evidenciu hmotného a nehmotného majetku

Iveta Koczková
kancelária č. 720/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk

 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Tatiana Györődiová
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 387
e-mail: tatiana.gyorodiova@banm.sk

 • zabezpečuje správu registratúry, stará sa o uloženie a ochranu registratúrnych záznamov do uplynutia ich prevádzkovej potreby pre pôvodcu a pravidelne ich vyraďuje po uplynutí lehoty uloženia

Podateľňa 

Lucia Pavlíková
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sklucia.pavlikova@banm.sk
Iveta Szalaiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.skiveta.szalaiova@banm.sk

 • vykonáva ústrednú spisovú službu miestneho úradu, prijíma a expeduje došlú a odoslanú poštu, 
 • zabezpečuje rozmnožovanie spisového materiálu pre potreby miestneho úradu,
 • vydáva a eviduje rybárske lístky v súlade so zákonom  č. 139/2002 § 10

Upratovačky

Monika Totková - Junácka 1
Daniela Banáková - Junácka 1
Lenka Tedesco - Junácka 1
Alžbeta Bachratá - Junácka 1
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25
Silvia Hollá - Hálkova 11

Pavlyna Petiurenko - koordinátor pre komunitné centrum Ovručská

Vrátnica

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
e-mail: vratnica@banm.sk


Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Alfonz Filipovič
Dana Líšková

Otília Polanská
František Horník
Jaroslav Friala
 

Ako vybaviť:

Rybársky lístok


 
 


Vytvorené: 30.01.2012 14:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore