Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie správy majetku a vnútornej správy

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Vedúci oddelenia

Ing. Pavel Malo
7. poschodie, č. dverí 726
telefón: 02/49 253 154 
e-mail: pavel.malo@banm.sk

 • riadi činnosť oddelenia,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia,
 • v prípade potreby vypracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,

Sekretariát

Miriam Šujanová
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        
 • vedie agendu oddelenia
 • vedie kompletnú agendu žiadostí o nájom bytov
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania
 • vybavuje výmaz záložného práva k bytu

Ing. Tatiana Ratkovská
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375, 905 387 039
e-mail: tatiana.ratkovska@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu budovy miestneho úradu,
 • zabezpečuje zásobovanie úradu,
 • vedie flotilu SMV

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

Jana Polívková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: jana.polivkova@banm.sk

Bc. Terézia Straková
kancelária č. 720/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

 • vykonáva výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • sleduje úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • upomína  neplatičov a pripravuje  podklady pre právne oddelenie na zabezpečenie vymáhania pohľadávky,
 • úzko spolupracuje s hospodárskym a finančným oddelením Miestneho úradu B-NM
 • spolupracuje so správcovskými firmami

Informácie: 
- zoznam bytov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- nebytové priestory vo vlastníctve obce
- samostatne stojace budovy vo vlastníctve obce
- ochranné stavby COO vo vlastníctve obce

Obecné byty a nebytové priestory

Iveta Koczková
kancelária č. 719/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk

 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Martin Ješko
kancelária č. 723/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327, 0907 703 967
e-mail: martin.jesko@banm.sk

Ing. Ivan Meliška
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 177, 0907 977 158
e-mail: ivan.meliska@banm.sk

 • zabezpečujú správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých  služieb, revízie a opravy vyhradených technických  zariadení, čistoty v budove ako aj jej okolí

Radomila Hrubá
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 388, 02/49 253 147
e-mail: radomila.hruba@banm.sk

 • zabezpečuje správu registratúry, stará sa o uloženie a ochranu registratúrnych záznamov do uplynutia ich prevádzkovej potreby pre pôvodcu a pravidelne ich vyraďuje po uplynutí lehoty uloženia

Tatiana Györődiová
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 387
e-mail: tatiana.gyorodiova@banm.sk

 • zabezpečuje správu elektronickej registratúry

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

 • osvedčuje podpisy na listinách a fotokópie listín

Osvedčovanie podpisov a listín

Podateľňa 

Lucia Pavlíková
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sklucia.pavlikova@banm.sk
Iveta Szalaiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.skiveta.szalaiova@banm.sk
Mgr. Miroslava Bobková Zábavíková
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.skmiroslava.bobkova@banm.sk
Marek Žufka
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.skmarek.zufka@banm.sk

 • vykonáva ústrednú spisovú službu miestneho úradu, prijíma a expeduje došlú a odoslanú poštu, 
 • zabezpečuje rozmnožovanie spisového materiálu pre potreby miestneho úradu
 • vydáva a eviduje rybárske lístky v súlade so zákonom  č. 139/2002 § 10

Vodiči

kancelária č. 4/prízemie
telefón: 02/49 253 355

Roman Farský
e-mail: roman.farsky@banm.sk
Milan Teššík
e-mail: milan.tessik@banm.sk
Róbert Garady
mobil: 0907 977 472
e-mail: robert.garady@banm.sk

Dielňa

Luboš Vašš
mobil: 0907 703 965
e-mail: lubos.vass@banm.skporuchy@banm.sk
Milan Mésároš
mobil: 905 387 049
e-mail: milan.mesaros@banm.skporuchy@banm.sk
Michal Jakubec
mobil: 0905 469 691
e-mail: michal.jakubec@banm.skporuchy@banm.sk

 • technik
 • údržbár

Vrátnici

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
Štefan Gemerský
e-mail: stefan.gemersky@banm.sk
Eva Jarombeková
e-mail: eva.jarombekova@banm.sk
Alžbeta Botíková
e-mail:
Dominik Stano 
e-mail: dominik.stano@banm.sk
Ľubomír Friala
e-mail: lubomir.friala@banm.sk

Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Alfonz Filipovič
Dana Líšková

Otília Polanská
František Horník
Jaroslav Friala

Upratovačky

Ľubica Rybaničová - Junácka 1
Monika Totková
Daniela Banáková
Lenka Tedesco

Otília Polanská - Hálkova 11
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25

Technik

Bc. Andrej Horváth

 • vykonáva údržbárske, zámočnícke, vodoinštalačné, stolárske a elektroinštalačné práce malého rozsahu v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov Bojnická č.19, 21, 23 a 25 Bratislava

Ako vybaviť:

Obecné byty a nebytové priestory
Osvedčovanie podpisov a listín
Rybársky lístok
Výmaz záložného práva k bytu

 
 


Vytvorené: 30.01.2012 14:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore