Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie správy majetku a vnútornej správy

Vedúci oddelenia

Ing. Stanislav Fajer
7. poschodie, č. dverí 720
telefón: 02/49 253 351
e-mail: stanislav.fajer@banm.sk

 • riadi činnosť oddelenia,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia,
 • v prípade potreby vypracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva

Sekretariát

Miriam Šujanová
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        
 • vedie agendu oddelenia,
 • vedie kompletnú agendu žiadostí o nájom bytov,
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania,
 • vybavuje výmaz záložného práva k bytu

Ing. Tatiana Ratkovská
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375, 905 387 039
e-mail: tatiana.ratkovska@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu budovy miestneho úradu,
 • zabezpečuje zásobovanie úradu,
 • vedie flotilu SMV

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

Jana Polívková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: jana.polivkova@banm.sk

Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

 • vykonáva výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • sleduje úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • upomína  neplatičov a pripravuje  podklady pre právne oddelenie na zabezpečenie vymáhania pohľadávky,
 • úzko spolupracuje s hospodárskym a finančným oddelením Miestneho úradu B-NM
 • spolupracuje so správcovskými firmami

Informácie: 
- zoznam bytov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- nebytové priestory vo vlastníctve obce
- samostatne stojace budovy vo vlastníctve obce
- ochranné stavby COO vo vlastníctve obce

Obecné byty a nebytové priestory

Iveta Koczková
kancelária č. 719/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk

 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Martin Ješko
kancelária č. 723/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327, 0907 703 967
e-mail: martin.jesko@banm.sk

Ing. Ivan Meliška
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 177, 0907 977 158
e-mail: ivan.meliska@banm.sk

Ing. Martin Lukáčik
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 154
e-mail: martin.lukacik@banm.sk

Ing. Vladimír Vašš
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 154
e-mail: vladimir.vass@banm.sk

 • zabezpečujú správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých  služieb, revízie a opravy vyhradených technických  zariadení, čistoty v budove ako aj jej okolí

Radomila Hrubá
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 388, 02/49 253 147
e-mail: radomila.hruba@banm.sk

 • zabezpečuje správu registratúry, stará sa o uloženie a ochranu registratúrnych záznamov do uplynutia ich prevádzkovej potreby pre pôvodcu a pravidelne ich vyraďuje po uplynutí lehoty uloženia

Tatiana Györődiová
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 387
e-mail: tatiana.gyorodiova@banm.sk

 • zabezpečuje správu elektronickej registratúry

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

 • osvedčuje podpisy na listinách a fotokópie listín

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Podateľňa 

Lucia Pavlíková
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sklucia.pavlikova@banm.sk
Iveta Szalaiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.skiveta.szalaiova@banm.sk
Marek Žufka
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.skmarek.zufka@banm.sk

 • vykonáva ústrednú spisovú službu miestneho úradu, prijíma a expeduje došlú a odoslanú poštu, 
 • zabezpečuje rozmnožovanie spisového materiálu pre potreby miestneho úradu,
 • vydáva a eviduje rybárske lístky v súlade so zákonom  č. 139/2002 § 10

Vodiči

kancelária č. 4/prízemie
telefón: 02/49 253 355

Roman Farský
e-mail: roman.farsky@banm.sk
Milan Teššík
e-mail: milan.tessik@banm.sk
Róbert Garady
mobil: 0907 977 472
e-mail: robert.garady@banm.sk

Dielňa

Luboš Vašš
mobil: 0907 703 965
e-mail: lubos.vass@banm.skporuchy@banm.sk
Michal Jakubec
mobil: 0905 469 691
e-mail: michal.jakubec@banm.skporuchy@banm.sk
Ing. Ladislav Zvara
kancelária č. 717a
mobil: 0905 387 049
e-mail: ladislav.zvara@banm.skporuchy@banm.sk

 • technik
 • údržbár

Vrátnici

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
e-mail: vratnica@banm.sk
Štefan Gemerský
e-mail: stefan.gemersky@banm.sk
Eva Jarombeková
e-mail: eva.jarombekova@banm.sk
Iveta Čermáková
e-mail: iveta.cermakova@banm.sk
Dominik Stano 
e-mail: dominik.stano@banm.sk
Ľubomír Friala
e-mail: lubomir.friala@banm.sk
Ľubomír Šebej

Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Alfonz Filipovič
Dana Líšková

Otília Polanská
František Horník
Jaroslav Friala

Upratovačky

Ľubica Rybaničová - Junácka 1
Monika Totková
Daniela Banáková
Lenka Tedesco

Otília Polanská - Hálkova 11
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25

Technik

Bc. Andrej Horváth

 • vykonáva údržbárske, zámočnícke, vodoinštalačné, stolárske a elektroinštalačné práce malého rozsahu v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov Bojnická č.19, 21, 23 a 25 Bratislava

Ako vybaviť:

Obecné byty a nebytové priestory
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
Rybársky lístok
Výmaz záložného práva k bytu

 
 


Vytvorené: 30.01.2012 14:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore