Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie služieb občanom

Úsek základných služieb

Lucia Pavlíková
klientské centrum/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sklucia.pavlikova@banm.sk
Iveta Szalaiová
klientské centrum/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.skiveta.szalaiova@banm.sk
Patrícia Turečková 
klientské centrum/prízemie
telefón: 0915 964 055
02/49 253 111
e-mail: patricia.tureckova@banm.skpodatelna@banm.sk

 • vykonáva ústrednú spisovú službu miestneho úradu, prijíma a expeduje došlú a odoslanú poštu,
 • vybavuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, 
 • vydáva a eviduje rybárske lístky v súlade so zákonom  č. 139/2002 § 10
Ako vybaviť:  Oznamujeme  klientom, že rybárske lístky sa z personálnych dôvodov nebudú vybavovať od 20. marca do 24. marca 2023. Ďakujeme za pochopenie.
Rybársky lístok


Milada  Riegl
Renáta Tóthová

kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku evidencie obyvateľov:

 • vedie evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v  elektronickej forme;
 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov;
 • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR  právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine;
 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do evidencie pobytu a registra;
 • na základe relevantných dokladov zrušuje trvalý pobyt.
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

 • osvedčuje podpisy na listinách a fotokópie listín

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
            alena.nagyova@banm.sk

 • poskytuje informácie týkajúce sa vybavovania agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“),
 • eviduje žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB,
 • pripravuje podklady pre poskytovanie úverov zo ŠFRB, overuje úplnosť a náležitosti žiadostí, potvrdzuje ich správnosť a usmerňuje žiadateľov,
 • kontroluje správnosť použitia pridelených prostriedkov zo ŠFRB pre právnické a fyzické osoby,
 • po ukončení stavby – kontroluje a odosiela kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby, energetické certifikáty na ŠFRB,
 • spracováva, kontroluje a potvrdzuje predložené faktúry za účelom úhrady poskytnutých úverov a zasiela faktúry na ŠFRB,
 • spracováva podklady resp. priamo zabezpečuje vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci svojej agendy.
Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.
Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:
Poskytovanie podpory - ŠFRB 
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB


Ing. Andrea Kutarňová
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.sk

V rámci podnikateľskej agendy sú spracovávané povolenia a vykonávané činnosti :

 • záväzné stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami (zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch)
 • povolenie na zriadenie trhového miesta (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l1Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 • vykonáva úlohy vyplývajúce mestskej časti zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s predajom na trhových miestach
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia pre oblasť podnikateľských činností
 • rieši a poskytuje súčinnosť pri riešení sťažnosti občanov na nedodržiavanie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb určeného platným VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM

 

Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda
 

 

Úsek matričného úradu

 

Mgr. Andrea Strapcová - vedúca úseku

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
2. poschodie, kancelárie č: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49 253 263
fax: 02/44 258 883
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Mgr. Andrea Strapcová / SOBÁŠNA MATRIKA
kancelária č. 219/2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
e-mail: andrea.strapcova@banm.sk
 • vybavuje žiadosti snúbencov o uzavretie manželstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vyhotovuje povolenia uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom;
 • vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Mgr. Daniela Srnanská - matrikárka / MATRIKA 1971-2021
e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
kancelária č. 218/2. poschodie
telefón: 02/49 253 253
 • vydáva duplikáty matričných dokladov pre použitie v SR i v zahraničí za roky 1971-2021;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa;
 • vykonáva zápisy do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v zahraničí;
 • vybavuje žiadosti o zmenu mena, priezviska, pohlavia
Lenka Marková - matrikárka / RODNÁ MATRIKA
e-mail: lenka.markova@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262
 • vydáva rodné listy detí narodených v roku 2022 na použitie v SR i v zahraničí;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa (len narodenia v roku 2022)
Bc. Alena Anamarija Rehorovič -  referentka matriky
e-mail: alena.rehorovicova@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262

Darina Hakošová - matrikárka / ÚMRTNÁ MATRIKA
e-mail: darina.hakosova@banm.sk
kancelária č. 217/2. poschodie
telefón: 02/49 253 264

 • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vydáva úmrtné listy zomrelých v roku 2022 na použitie v SR i v zahraničí
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sú tieto nemocnice:
 • Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Limbová 5
 • Národný ústav detských chorôb ( NÚDCH), Limbová 1
 • Národný onkologický ústav, Klenová 1
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1
 • Klinika infektológie a geografickej medicíny, Limbová 17
 • Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 110
 
Stránkové hodiny platné od 1. 9. 2019:
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
 
Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.1.2023 - v € *
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
- uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvylý pobyt 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
- uzavretie manželstva v mestskej časti medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 200,00
- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 50,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 100,00

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Plán sobášnych obradov na rok 2023
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov na Matričnom úrade

Ako vybaviť:
Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska

IMG_1356rIMG_1364r
IMG_1365rIMG_1367r
IMG_1368rIMG_1370r
IMG_1368rIMG_1357r
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:57,
Hore
Hore
Hore