Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie školstva

Vážení občania, Miestny úrad na Junáckej je z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení až do odvolania zatvorený: https://www.banm.sk/miestny-urad-na-junackej-je-z-dovodu-aktualnych-protipandemickych-opatreni-az-do-odvolania-zatvoreny/

Poverená vedením oddelenia

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Referenti oddelenia školstva

Elena Hlivová
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk
 • rieši najmä agendu materských škôl

Ing. Jozef Šarina
kancelária č. 214/2. poschodie
telefón: 02/49 253 203
e-mail: jozef.sarina@banm.sk

 • referent pre výpočtovú techniku

Oddelenie školstva

 • zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu
 • spolupracuje pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti
 • spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé školy
 • spolupracuje s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií
 • zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl, hlavne v oblasti výberových konaní 
 • riadi činnosť metodikov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • spracúva počty detí a žiakov
 • podľa trvalého bydliska žiaka, informuje o plnení povinnej školskej dochádzky iné mestské časti/obce/mestá
 • spolupracuje so školami v rámci súťaží a činnosti žiackeho parlamentu

Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

Služby  na  základných  školách počas letných prázdnin sú  každú  stredu  od  8,00  do  12,00 hod.

 

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Odklad povinnej školskej dochádzky
Výberové konanie
 
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,
Hore
Hore
Hore