Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie školstva

Kontakt:

Ing. Roman Csabay - poverený vedením oddelenia
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: roman.csabay@banm.sk

Mgr. Zdena Bunčáková
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e.mail: zdena.buncakova@banm.sk
 

Oddelenie školstva

 • zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu
 • spolupracuje pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti
 • spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé školy
 • spolupracuje s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií
 • zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl, hlavne v oblasti výberových konaní 
 • riadi činnosť metodikov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • spracúva počty detí a žiakov
 • podľa trvalého bydliska žiaka, informuje o plnení povinnej školskej dochádzky iné mestské časti/obce/mestá
 • spolupracuje so školami v rámci súťaží a činnosti žiackeho parlamentu

Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

 

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Výberové konanie
 
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,
Hore
Hore
Hore