Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie školstva

Poverená vedením oddelenia

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Referenti oddelenia školstva

Elena Hlivová
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk
 • rieši najmä agendu materských škôl

Ing. Jozef Šarina
kancelária č. 214/2. poschodie
telefón: 02/49 253 203
e-mail: jozef.sarina@banm.sk

 • referent pre výpočtovú techniku

Oddelenie školstva

 • zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu
 • spolupracuje pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti
 • spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé školy
 • spolupracuje s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií
 • zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl, hlavne v oblasti výberových konaní 
 • riadi činnosť metodikov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • spracúva počty detí a žiakov
 • podľa trvalého bydliska žiaka, informuje o plnení povinnej školskej dochádzky iné mestské časti/obce/mestá
 • spolupracuje so školami v rámci súťaží a činnosti žiackeho parlamentu

Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

Služby  na  základných  školách počas letných prázdnin sú  každú  stredu  od  8,00  do  12,00 hod.

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 4
832 91  Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385

podatelna@banm.sk

02/49 253 512, 02/49 253 179
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Účely spracúvania osobných údajov: Evidencia detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú
v obci trvalé bydlisko, a evidencia, v ktorých školách ju plnia. Riešenie podnetov,
sťažností a odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé základné a materské školy v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve
v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Práva dotknutej osoby:
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba
aj právo:

 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov: Je zákonnou požiadavkou


Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Odklad povinnej školskej dochádzky
 
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,
Hore
Hore
Hore