Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie školstva

Vedúci oddelenia

Mgr. Vladimír Novák
kancelária č. 210/2. poschodie
telefón: 02/49 253 246
e-mail: skolstvo@banm.sk
 • spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasť rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
 • spolupracuje s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé školy
 • zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl, hlavne v oblasti výberových konaní a ďalšieho rozvoja škôl
 • spolupracuje so štátnou školskou inšpekciou a vypracováva podklady pred jej príchodom na jednotlivé školy

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu v oblasti základných škôl (ďalej len ZŠ)
 • spolupodieľa sa na príprave koncepcie rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 • spolupracuje pri príprave informácií a vypracovaní správ z oblasti školstva
 • spolupodieľa sa pri zabezpečení, organizácii a koordinácii činnosti riaditeľov ZŠ v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností, odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé ZŠ
 • v rámci metodickej činnosti riadi viaceré predmetové kabinety
 • spolupracuje so ZŠ v rámci súťaží, olympiád a činnosti žiackeho parlamentu

Elena Hlivová
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako školského úradu v oblasti materských škôl a I. stupňa základných škôl
 • zabezpečuje úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania v uvedenej oblasti
 • v rámci metodickej činnosti riadi kabinety materských škôl, I. stupňa základných škôl, školského klubu detí a mládeže, telesnej výchovy, slovenského jazyka
 • spolupracuje pri príprave informácií v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti, ako i pri vypracovaní správ v oblasti školstva
 • spolupodieľa sa na príprave koncepcie rozvoja školstva, ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • spracováva počty žiakov z iných mestských častí, obcí i spätných informácií
 • spolupracuje so školami v rámci súťaží a olympiád

Ing. Jozef Šarina
kancelária č. 214/2. poschodie
telefón: 02/49 253 203
e-mail: jozef.sarina@banm.sk

 • referent pre výpočtovú techniku

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


Informácie

Služby  na  základných  školách počas letných prázdnin sú  každú  stredu  od  9,00  do  12,00 hod.

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Odklad povinnej školskej dochádzky
Zápis do školského klubu detí 
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,
Hore
Hore
Hore