Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie školstva

Kontakt:

Ing. Roman Csabay - vedúci oddelenia
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: roman.csabay@banm.sk

Mgr. Zuzana Zábojová - referentka pre agendu materských škôl, I. a II. stupňa základných škôl a školských klubov detí
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: zuzana.zabojova@banm.sk

Ing. Katarína Adámková - referent pre prenesené kompetencie, kontrolu rozpočtu škôl a školských zariadení 
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 354
katarina.adamkova@banm.skskolskyekonom@banm.sk

Anna Vrbíková - referent pre prípravu a sledovanie ekonomickej činnosti škôl a školských zariadení
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 354
e-mail: anna.vrbikova@banm.skskolskyekonom@banm.sk

PaedDr. Jana Siwiecová - referent pre prípravu a sledovanie ekonomickej činnosti škôl a školských zariadení, metodik školského stravovania
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: jana.siwiecova@banm.sk
 

Oddelenie školstva

 • zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu
 • spolupracuje pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti
 • spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé školy
 • spolupracuje s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií
 • zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl, hlavne v oblasti výberových konaní 
 • riadi činnosť metodikov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • spracúva počty detí a žiakov
 • podľa trvalého bydliska žiaka, informuje o plnení povinnej školskej dochádzky iné mestské časti/obce/mestá
 • spolupracuje so školami v rámci súťaží a činnosti žiackeho parlamentu

Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

 

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Príspevok na súkromnú materskú školu
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,
Hore
Hore
Hore