Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie právnych služieb a verejného obstarávania

Oddelenie zabezpečuje úlohy spojené s narábaním s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti ako aj so zvereným majetkom, vykonáva právne služby, zastupuje mestskú časť pred súdmi, vedie evidenciu zmlúv. V rámci nezávislej agendy vydáva povolenia a osvedčenia a vykonáva úkony spojené s ochranou spotrebiteľa.
 

Vedúci oddelenia 

Mgr. Slavomír Báťka
kancelária č. 313/3. poschodie
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 133
e-mail: slavomir.batka@banm.sk
 

Úsek právnych služieb


Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Branislav Mogrovics
kancelária č. 106/1. poschodie
telefón: 02/49 253 609
e-mail: branislav.mogrovics@banm.sk

JUDr. Katarína Halászová
e-mail: katarina.halaszova@banm.sk
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144

Mgr. Alexandra Neuwirthová
e-mail: alexandra.neuwirthova@banm.sk
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201

 • vyjadruje sa ku všetkým zmluvám, resp. k ich návrhom a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných MČ
 • na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady a vypracováva stanoviská k preloženým materiálom starostu a prednostu miestneho úradu
 • zastupuje MČ v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch
 • zastupuje MČ v právnom styku so správnymi orgánmi
 • zastupuje MČ pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a  odvolaní
 • zabezpečuje uplatnenie vymáhania pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou cestou
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí cestou príslušného  exekútora
 • zabezpečuje správne konanie a vydávanie rozhodnutí starostu v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa, s výnimkou konania súvisiaceho so stavebným zákonom
 • podáva návrhy žalôb vo veci vypratania bytu
 • sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • pripravuje podklady na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva a rokovania miestneho zastupiteľstva

Číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami

 • zabezpečuje vydávanie súpisných a orientačných čísel pre stavby
 • vydáva oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami
 • vydáva potvrdenia o pridelených súpisných a orientačných číslach
 • zabezpečuje evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb
 • zabezpečuje výmenu evidenčných čísel za súpisné
 • pripravuje návrhy na pomenovanie, premenovanie, prečíslovanie ulíc
 • vedie register všetkých zmlúv uzatvorených MČ
 • vedie register adries MINV SR
 

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Číslovanie stavieb
Zoznam zmlúv
Verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom majetku


Mgr. Ivana Švigárová
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: ivana.svigarova@banm.sk

 • zabezpečuje agendu správy obecného majetku
 • pripravuje analýzy, návrhy na vysporiadanie
 • vedie agendu nájomných zmlúv, verejných obchodných súťaží
 • vymaháva pohľadávky
 • zabezpečuje prevod obecných bytov a nebytových priestorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania, pripravuje nájomné zmluvy
 • vybavuje predĺženie nájmu bytu, dohodu o výmene bytu
 • zastupuje mestskú časť na súdnych konaniach, pred notármi, správnymi a inými orgánmi
 • poskytuje informácie o nebytových priestoroch

 


Úsek administratívy

Ing. Kornélia Kasmanová
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

 • vedie evidenciu vlastného majetku a majetku zvereného jej do správy  MČ hlavným mestom SR a orgánov ňou zriadených
 • uzatvára nájomné zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ alebo zverených jej do správy hlavným mestom SR
 • pripravuje podklady pre súdne konania k vymáhaniu pohľadávok MČ, ktoré vyplývajú zo zmlúv o prenájme
 • spracováva podklady k vydaniu súhlasu k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR
 • majetkovoprávne vysporiada  zverený majetok, pripravuje všetky podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
 • príprava geodetických podkladov a podkladov z katastra pre potreby miestneho úradu
 • zastupovanie MČ na katastrálnych konaniach,  zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov pre zápis práv do katastra  nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby miestneho úradu
 • zaobstaráva majetkovoprávne informácie na úrovni obce
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov – pod stavbami garáží, hrady, ostatné plochy
 • vypracováva stanoviská starostu pre primátora hl. mesta SR k zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku hl. mesta SR nachádzajúceho sa v MČ
 • zabezpečuje správu nehnuteľného majetku MČ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom a VZN MČ BA NM
 • vypracováva žiadosti starostu o predchádzajúci súhlas adresovanú primátorovi k prevodu vlastníckeho práva v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy
 • vedie evidenciu platieb z uzatvorených nájomných zmlúv, sleduje úhrady vyplývajúce z týchto zmlúv, pohľadávky a nakladanie s nimi

Pozemky mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
cenový výmer s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu

Ako vybaviť:
Číslovanie stavieb
Kúpa nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností
Splátkový kalendár
Výmaz záložného práva k bytu
 

Úsek verejného obstarávania

Jana Homolová
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolová@banm.sk

Mgr. Peter Jombík
kancelária č. 710/7. poschodie
telefón: 02/49 253 250
e-mail: peter.jombik@banm.sk

Profil verejného obstarávania

Zadávanie zákaziekVytvorené: 14.01.2010 13:00,
Hore
Hore
Hore