Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

Vedúca oddelenia

Júlia Červenková
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 367
e-mail: julia.cervenkova@banm.skorganizacne@banm.sk

Agenda organizačná a zabezpečenia volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Júlia Červenková
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367
e-mail: julia.cervenkova@banm.sk

Ing. Libuše Jamnická
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 233
e-mail: libuse.jamnicka@banm.sk

Eva Tomeček Ghata
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 214
e-mail: eva.tomecek@banm.sk

Okrem administratívnych prác súvisiacich s chodom oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov:

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk  

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk   

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k osobným údajom

právo na opravu osobných údajov

právo na vymazanie osobných údajov

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

právo na prenosnosť osobných údajov

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Účel spracúvania osobných údajov:

Doručovanie písomností občanovi, ktorý je prihlásený na trvalý pobyt v ohlasovni mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

Účel spracúvania osobných údajov:

Doručovanie verejnou vyhláškou

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

Účel spracúvania osobných údajov:

Evidencia fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú o sprístupnenie informácií

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie volieb, referend a sčítaní obyvateľov, domov a bytov

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie č. 311/2010 Z. z. prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

 

Agenda evidencie obyvateľov

Milada  Riegl
Renáta Tóthová

kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku evidencie obyvateľov:

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:
 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk  

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk   

Účel spracúvania osobných údajov:

Evidencia obyvateľov obce, domov a bytov

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou


Ako vybaviť: 
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt 


Vytvorené: 14.01.2010 12:57,