Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

Vedúca oddelenia

Júlia Červenková
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 367
e-mail: julia.cervenkova@banm.skorganizacne@banm.sk

Agenda organizačná a zabezpečenia volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Júlia Červenková
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367
e-mail: julia.cervenkova@banm.sk

Ing. Libuše Jamnická
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 233
e-mail: libuse.jamnicka@banm.sk

Eva Tomeček Ghata
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 214
e-mail: eva.tomecek@banm.sk

Okrem administratívnych prác súvisiacich s chodom oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov:

 • zabezpečuje:
  - podmienky pre spoluprácu orgánov samosprávy s politickými stranami a občianskymi iniciatívami pôsobiacimi v mestskej časti
  - podmienky pre spoluprácu so samosprávami a Magistrátom hl. mesta SR Bratislava
  - včasnú a dobrú informovanosť obyvateľov mestskej časti na úradných tabuliach z oblasti nariadení mestskej časti,
 • vedie evidenciu verejných a dražobných vyhlášok a oznámení o uložené písomností a ich zverejňovanie, spracovanie konečného znenia všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov samosprávy mestskej časti,
 • pripravuje úplné znenia všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov samosprávy mestskej časti, administratívnu agendu oceňovania fyzických osôb Cenou mestskej časti a Verejným uznaním za zásluhy o rozvoj mestskej časti, styk medzi občanmi mestskej časti a poslancami miestneho zastupiteľstva;
 • organizuje vzdelávania poslancov miestneho zastupiteľstva, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom z oblasti právnych noriem dotýkajúcich sa činnosti samosprávy, prípravu a priebeh zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a činnosť komisií miestneho zastupiteľstva v zmysle platných rokovacích poriadkov orgánov samosprávy mestskej časti, prípravu a priebeh verejných zhromaždení s občanmi;
 • pre potreby obyvateľov sprístupňuje zbierku zákonov;
 • riadi a organizačne zabezpečuje prípravu volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov v mestskej časti;
 • vedie príručný archív rokovacích materiálov, zápisníc, stenografických a zvukových záznamov, uznesení miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, dokumentácie z verejných zhromaždení s občanmi, kancelárie poslancov a interpelácií poslancov, volieb, referend, sčítania ľudu a prvotnú dokumentáciu o poslancoch miestneho zastupiteľstva;
 • eviduje, zverejňuje a potvrdzuje verejné vyhlášky. 

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk  

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk   

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k osobným údajom

právo na opravu osobných údajov

právo na vymazanie osobných údajov

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

právo na prenosnosť osobných údajov

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Účel spracúvania osobných údajov:

Doručovanie písomností občanovi, ktorý je prihlásený na trvalý pobyt v ohlasovni mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

Účel spracúvania osobných údajov:

Doručovanie verejnou vyhláškou

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

Účel spracúvania osobných údajov:

Evidencia fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú o sprístupnenie informácií

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie volieb, referend a sčítaní obyvateľov, domov a bytov

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie č. 311/2010 Z. z. prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

 

Agenda evidencie obyvateľov

Milada  Riegl
Renáta Tóthová

kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku evidencie obyvateľov:

 • vedie evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v  elektronickej forme;
 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov;
 • poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov;
 • poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zaznamenáva do evidencie a registra, komu a na aký účel bola informácia o pobyte poskytnutá;
 • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR  právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine;
 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do evidencie pobytu a registra;
 • na základe relevantných dokladov zrušuje trvalý pobyt.

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:
 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk  

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk   

Účel spracúvania osobných údajov:

Evidencia obyvateľov obce, domov a bytov

Príjemcovia osobných údajov:

Žiadny

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou


Ako vybaviť: 
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt 


Vytvorené: 14.01.2010 12:57,
Hore
Hore
Hore