Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

Vedúca oddelenia


kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 367
e-mail: 

Agenda organizačná a zabezpečenia volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Ing. Libuše Jamnická
kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 233
e-mail: libuse.jamnicka@banm.sk

Eva Tomeček Ghata
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 214
e-mail: eva.tomecek@banm.sk

Okrem administratívnych prác súvisiacich s chodom oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov:

 • zabezpečuje:
  - podmienky pre spoluprácu orgánov samosprávy s politickými stranami a občianskymi iniciatívami pôsobiacimi v mestskej časti
  - podmienky pre spoluprácu so samosprávami a Magistrátom hl. mesta SR Bratislava
  - včasnú a dobrú informovanosť obyvateľov mestskej časti na úradných tabuliach z oblasti nariadení mestskej časti,
 • vedie evidenciu verejných a dražobných vyhlášok a oznámení o uložené písomností a ich zverejňovanie, spracovanie konečného znenia všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov samosprávy mestskej časti,
 • pripravuje úplné znenia všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov samosprávy mestskej časti, administratívnu agendu oceňovania fyzických osôb Cenou mestskej časti a Verejným uznaním za zásluhy o rozvoj mestskej časti, styk medzi občanmi mestskej časti a poslancami miestneho zastupiteľstva;
 • organizuje vzdelávania poslancov miestneho zastupiteľstva, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom z oblasti právnych noriem dotýkajúcich sa činnosti samosprávy, prípravu a priebeh zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a činnosť komisií miestneho zastupiteľstva v zmysle platných rokovacích poriadkov orgánov samosprávy mestskej časti, prípravu a priebeh verejných zhromaždení s občanmi;
 • pre potreby obyvateľov sprístupňuje zbierku zákonov;
 • riadi a organizačne zabezpečuje prípravu volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov v mestskej časti;
 • vedie príručný archív rokovacích materiálov, zápisníc, stenografických a zvukových záznamov, uznesení miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, dokumentácie z verejných zhromaždení s občanmi, kancelárie poslancov a interpelácií poslancov, volieb, referend, sčítania ľudu a prvotnú dokumentáciu o poslancoch miestneho zastupiteľstva;
 • eviduje, zverejňuje a potvrdzuje verejné vyhlášky. 

 

Agenda evidencie obyvateľov

Milada  Riegl
Renáta Tóthová

kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku evidencie obyvateľov:

 • vedie evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v  elektronickej forme;
 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov;
 • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR  právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine;
 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do evidencie pobytu a registra;
 • na základe relevantných dokladov zrušuje trvalý pobyt.

 

Ako vybaviť: 
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt


Agenda osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

 • osvedčuje podpisy na listinách a fotokópie listín

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 


Vytvorené: 14.01.2010 12:57,
Hore
Hore
Hore