Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie majetku

Poverená vedením oddelenia

Ing. Silvia Ruppertová 
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 157
e-mail: silvia.ruppertova@banm.sk

 • riadi činnosť oddelenia,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia,
 • v prípade potreby vypracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva


Úsek administratívy
 

Miriam Šujanová - asistentka oddelenia
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        

 • vedie agendu oddelenia
Mgr. Igor Glova
kancelária č. 717/7. poschodie
telefón: 02/49 253 107; 0903 628 054
e-mail: igor.glova@banm.sk
 • zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých služieb, revízie a oopravy vyhradených technických zariadení, čistoty v budove ako aj jeho okolí

Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

Mária Juhásová
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: maria.juhasova@banm.sk

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

 • vedie kompletnú agendu žiadostí o nájom bytov,
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania,
 • vybavuje výmaz záložného práva k bytu,
 • vykonáva výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • sleduje úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • upomína  neplatičov a pripravuje  podklady pre právne oddelenie na zabezpečenie vymáhania pohľadávky,
 • úzko spolupracuje s hospodárskym a finančným oddelením Miestneho úradu B-NM
 • spolupracuje so správcovskými firmami
Obecné byty a nebytové priestory
Zmluvy o výkone správy


Mgr. Martin Bednár, PhD. - odborný referent krízového riadenia, civilnej ochrany, PO a BOZP 
kancelária č. 105/1. poschodie
telefón: 02/49 253 323
e-mail: martin.bednar@banm.sk


Úsek správy, údržby a prevádzky

Ing. Stanislav Fajer - vedúci úseku
kancelária č. 719/7. poschodie
telefón: 02/49 253 351
e-mail: stanislav.fajer@banm.sk
 • riadi činnosť referátu,
 • zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu objektov MÚ,
 • zabezpečuje prevádzku SMV

Ing. Ivan Meliška - správca
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 177, 0907 977 158
e-mail: ivan.meliska@banm.sk
Peter Valúch - správca
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327, 0907 703 967
e-mail: peter.valuch@banm.skporuchy@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých  služieb, revízie a opravy vyhradených technických  zariadení, čistoty v budove ako aj jej okolí

Ing. Vladimír Vašš - referent
kancelária č. 723/7. poschodie
telefón: 02/49 253 154
e-mail: vladimir.vass@banm.sk

Roman Farský - vodič
e-mail: roman.farsky@banm.sk
Stanislav Belovič - vodič
stanislav.belovic@banm.sk
mobilný telefón: 0918 771 566

Luboš Vašš - údržbár
mobil: 0907 703 965
e-mail: lubos.vass@banm.skporuchy@banm.sk
Michal Jakubec - údržbár
mobil: 0905 469 691
e-mail: michal.jakubec@banm.skporuchy@banm.sk
Peter Seňan - údržbár
mobil: 0908 852 356
e-mail: peter.senan@banm.skporuchy@banm.sk
Bc. Andrej Horváth - údržbár - bytové domy Bojnická ulica
 

Úsek obslužných činností

Ing. Tatiana Ratkovská - vedúca úseku
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375, 905 387 039
e-mail: tatiana.ratkovska@banm.sk

 • riadi činnosť referátu,
 • zabezpečuje zásobovanie úradu, upratovanie, registratúru, evidenciu hmotného a nehmotného majetku

Iveta Koczková
kancelária č. 720/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk

 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Tatiana Györődiová
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 387
e-mail: tatiana.gyorodiova@banm.sk

 • zabezpečuje správu registratúry, stará sa o uloženie a ochranu registratúrnych záznamov do uplynutia ich prevádzkovej potreby pre pôvodcu a pravidelne ich vyraďuje po uplynutí lehoty uloženia

Upratovačky

Monika Totková - Junácka 1
Lenka Tedesco - Junácka 1
Alžbeta Bachratá - Junácka 1
Jana Benčičová - Junácka 1
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25
František Bohunický - upratovanie Konskej železnice

Vrátnica

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
e-mail: vratnica@banm.sk


Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Dana Líšková
Otília Polanská
František Horník
Michal Tučný
Juraj Fischer

 

 
 

  
 


Vytvorené: 30.01.2012 14:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore