Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Vedúci oddelenia


kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: kultura@banm.sksport@banm.sk

                                    – komunikačný manažér
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 136
e-mail: 

Martina Machová, MA - referentka pre kultúru a šport
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: martina.machova@banm.sk

Beata Šarinová – operátor webovej stránky
kancelária č. 304/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: webman@banm.skbeata.sarinova@banm.sk

Junácka č. 1
832 91 Bratislava
 
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času v rámci svojej činnosti zabezpečuje:

  • komunikáciu a tok informácií smerom k obyvateľom, médiám, podnikateľským subjektom na území mestskej časti a ostatným inštitúciám
  • prípravu informačných materiálov o dianí v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, mediálnych výstupov, letákov a pozvánok na organizované podujatia
  • zverejňovanie zmlúv a dokumentácie, ktoré zabezpečuje transparentnosť práce úradu, aktualizáciu obsahu webovej stránky
  • administratívnu a redakčnú podporu fungovania časopisu Hlas Nového Mesta, pracovné stretnutia redakčnej rady, komunikáciu s inzerentmi a dohliadanie na plnenie rozpočtu
  • organizáciu kultúrneho leta, koncertov, vystúpení súborov, súťaží či iných spoločenských aktivít, pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje so Strediskom kultúry a Knižnicou, zriadených mestskou časťou a metodicky ich usmerňuje
  • tvorbu rozpočtu v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné stanoviská v oblasti kultúry
  • organizáciu športových akcií, evidenciu verejných športových podujatí a v súvislosti s nimi vykonáva dozor
  • v rámci administratívnej činnosti spracovanie podkladov k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, zodpovedá za jeho správne čerpanie, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a personálne usmerňuje Školak klub a športové ihrisko na Ladzianskeho ulici
  • evidencia verejných kultúrnych podujatí organizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a evidencia ohňostrojov realizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Vytvorené: 26.07.2012 10:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore