Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Vedúci oddelenia

Ing. Tomáš Hanulík – referent pre kultúru a šport
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: tomas.hanulik@banm.skkultura@banm.sksport@banm.sk

Mgr. Marek Tettinger – hovorca
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: hovorca@banm.sk

Mgr. Ján Borčin – komunikačný manažér
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 136
e-mail: jan.borcin@banm.sk

Beata Šarinová – operátor webovej stránky
kancelária č. 304/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: webman@banm.sk

Junácka č. 1
832 91 Bratislava
 
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času v rámci svojej činnosti zabezpečuje:

 • komunikáciu a tok informácií smerom k obyvateľom, médiám, podnikateľským subjektom na území mestskej časti a ostatným inštitúciám
 • prípravu informačných materiálov o dianí v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, mediálnych výstupov, letákov a pozvánok na organizované podujatia
 • zverejňovanie zmlúv a dokumentácie, ktoré zabezpečuje transparentnosť práce úradu, aktualizáciu obsahu webovej stránky
 • administratívnu a redakčnú podporu fungovania časopisu Hlas Nového Mesta, pracovné stretnutia redakčnej rady, komunikáciu s inzerentmi a dohliadanie na plnenie rozpočtu
 • organizáciu kultúrneho leta, koncertov, vystúpení súborov, súťaží či iných spoločenských aktivít, pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje so Strediskom kultúry a Knižnicou, zriadených mestskou časťou a metodicky ich usmerňuje
 • tvorbu rozpočtu v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné stanoviská v oblasti kultúry
 • organizáciu športových akcií, evidenciu verejných športových podujatí a v súvislosti s nimi vykonáva dozor
 • v rámci administratívnej činnosti spracovanie podkladov k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, zodpovedá za jeho správne čerpanie, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a personálne usmerňuje Školak klub a športové ihrisko na Ladzianskeho ulici
 • evidencia verejných kultúrnych podujatí organizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a evidencia ohňostrojov realizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Ochrana osobných údajov
V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:
 
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Práva dotknutej osoby:

Informujeme Vás o Vašom práve:

 • na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
 • práve na opravu týchto osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba ďalej právo:

 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov.
Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia verejných športových podujatí organizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Príjemcovia osobných údajov: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava v zmysle § 17 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príslušný športový zväz v zmysle § 17 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Poskytnutie osobných údajov: Je zákonnou požiadavkou
Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia verejných kultúrnych podujatí organizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Príjemcovia osobných údajov: Žiadny
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Poskytnutie osobných údajov: Je zákonnou požiadavkou
Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia ohňostrojov realizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Príjemcovia osobných údajov: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava v zmysle (§ 10 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 Zb.)
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 51/1988 Zb. Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Poskytnutie osobných údajov: Je zákonnou požiadavkou

 


Vytvorené: 26.07.2012 10:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore