Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Vedúca oddelenia

Ing. Daša Effenbergerová
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 123 
e-mail: dasa.effenbergerova@banm.sk

Daniela Zvarová - asistentka
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 610
e-mail: daniela.zvarova@banm.sk

Referát dopravy a cestného hospodárstva

Ing. Štefánia Rukovanská
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 124
e-mail: stefania.rukovanska@banm.sk
Jana Filipková
kancelária č. 707/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk

Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk

Parkovacie miesto
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)

Cestné hospodárstvo

Ing. Marián Blaho
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 351
e-mail: marian.blaho@banm.sk

Ing. Ivan Trnavský
kancelária č. 704/7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: ivan.trnavsky@banm.sk

Referát investícií

Ing. arch. Bronislava Hostačná
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

Ing. Pavol Sulík
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 374
e-mail: pavol.sulik@banm.sk

Ing. Viktor Magic
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 209
e-mail: viktor.magic@banm.sk

Ing. Zita Marušáková
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
e-mail: zita.marusakova@banm.sk

Ing. Jozef Varga
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 132
e-mail: jozef.varga@banm.sk

Ing. Juraj Kerestúr
kancelária 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: juraj.kerestur@banm.sk

Referát štrukturálnych fondov

Ing. Marta Jonášová 
kanelária č. 709/7. poschodie
telefón: 02/49 253 305 
e-mail: marta.jonasova@banm.sk

Referát verejného obstarávania

Vedúci referátu verejného obstarávania
JUDr. Jaroslav Matovič

kancelária č. 606a/6. poschodie
telefón: 02/49 253 250
e-mail: jaroslav.matovic@banm.sk

Jana Homolová
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolova@banm.sk

Zuzana Kianičková
kancelária č. 606a/6. poschodie
telefón: 02/49 253 250
e-mail: zuzana.kianickova@banm.sk

Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 


Dokumenty
Profil verejného obstarávateľa
Zadávanie zákaziek
Verejné obstarávanie a verejné súťaže
 

Štátny fond rozvoja bývania

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
            alena.nagyova@banm.sk Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.

Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:

Poskytovanie podpory - ŠFRB 
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB

 


Vytvorené: 14.01.2010 13:02,