Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Vedúca oddelenia

Ing. Daša Effenbergerová
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 123 
e-mail: dasa.effenbergerova@banm.sk

Zuzana Kianičková - asistentka
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 155
e-mail: zuzana.kianickova@banm.sk

Referát dopravy a cestného hospodárstva

Jana Filipková
kancelária č. 707/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk

 • vydáva povolenia na vyhradené parkovanie,
 • vydáva rozhodnutie o pripojení pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy
Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk
 • preverenie plnenia podmienok povolení
 • preverenie plnení podmienok z povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • vedenie databázy vydaných parkovacích miest

Parkovacie miesto
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Cestné hospodárstvo

Ing. Marián Blaho
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 351
e-mail: marian.blaho@banm.sk

Ing. Ivan Trnavský
kancelária č. 704/7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: ivan.trnavsky@banm.sk

 • zabezpečuje realizáciu rozvojových programov, správy a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vykonáva kontrolu komunikačnej siete a zabezpečuje odstraňovanie závad v zjazdnosti komunikácií,
 • dáva podnety k zlepšeniu životného prostredia na komunikáciách,
 • spracováva návrhy o rozsahu potrebných úprav miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vypracováva projekty organizácie dopravy,
 • spracováva návrhy na zmeny dopravného systému mestskej časti

Referát investícií

Ing. arch. Bronislava Hostačná
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

Ing. Pavol Sulík
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 610
e-mail: pavol.sulik@banm.sk

Ing. Zita Marušáková
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
e-mail: zita.marusakova@banm.sk

Ing. Jozef Varga
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 132
e-mail: jozef.varga@banm.sk

Ing. Juraj Kerestúr
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: juraj.kerestur@banm.sk

Ing. arch. Alena Jánošíková
kancelária kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 209 
e-mail: alena.janosikova@banm.sk

 • spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb mestskej časti,
 • podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
 • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom

Referát štrukturálnych fondov

Ing. Marta Jonášová 
kanelária č. 709/7. poschodie
telefón: 02/49 253 305 
e-mail: marta.jonasova@banm.sk

Referát verejného obstarávania

Jana Homolová
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolova@banm.sk


Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 

 • výber projektov na možnú realizáciu v spolupráci s oddelením výstavby a investícií (ďalej iba OVaI) a ostatnými oddeleniami MÚ BA-NM
 • príprava materiálov do Miestneho zastupiteľstva na schvaľovanie navrhovaných projektov
 • sledovanie výziev riadiacich orgánov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba NFP)
 • rezervácia termínov na projektové zámery schválené Miestnym zastupiteľstvom v ITMS-systéme, komunikácia s riadiacimi orgánmi
 • príprava podkladov na predloženie žiadostí o NFP na projekty schválené Miestnym zastupiteľstvom, zabezpečenie spolupráce počas prípravy projektovej dokumentácie, zabezpečenie ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov a príloh k žiadostiam o NFP, textová príprava žiadostí o NFP, vrátane nahrávania do ITMS - systému, kompletizácia žiadostí o NFP, požadovaných príloh a projektovej dokumentácie pre riadiace orgány
 • osobné predkladanie žiadostí o NFP na riadiace orgány
 • sledovanie zmien a priebežných usmernení riadiacich orgánov pri podávaní žiadostí o NFP na projekty a v procese prípravy a realizácie schválených projektov
 • priebežné sledovanie zmien legislatívy v tejto oblasti, zmeny v programových manuáloch, v príručkách pre žiadateľa o NFP a pod.
 • riešenie výziev riadiacich orgánov na doplnenie ďalších požadovaných dokladov, ktoré neboli predmetom príloh žiadosti o NFP
 • v prípade úspešného postupu zabezpečenie ďalších požadovaných dokladov v spolupráci s OVaI na základe špecifikácie vo výzve na doloženie ďalších dokladov v stanovenom termíne na riadiace orgány
 • v prípade úspešnosti žiadosti o NFP zabezpečenie požadovaných podkladov k podpísaniu zmluvy o poskytnutí NFP
 • zabezpečenie následnej spolupráce s inými zainteresovanými subjektami na projekte, sledovanie realizácie, písanie monitorovacích správ, sumarizácia podkladov k žiadosti o platbu pri postupnom preplácaní v procese realizácie projektu, sledovanie termínov preplácania žiadostí o platbu
 • sledovanie oddeleného účtovníctva na jednotlivé projekty
 • kontrola zúčtovaných úhrad na základe zmlúv, kontrola náležitostí na účtovných dokladoch podľa požiadaviek riadiacich orgánov
 • určenie výšky refundácie z riadiacich orgánov k žiadosti o platbu podľa schválených oprávnených a neoprávnených výdavkov k žiadosti o NFP v sume podľa výsledkov verejného obstarávania
 • sledovanie spoluúčasti pri financovaní, rozdelenie a sledovanie uhrádzania oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov podľa jednotlivých výziev
 • zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v súlade s ustanoveniami v zmluve o poskytnutí NFP
 • zabezpečenie ostatných úloh týkajúcich sa projektov podľa pokynov riadiacich orgánov počas celej doby realizácie projektov
 • príprava a spolupráca pri výkone kontrol zo strany riadiacich orgánov
 • zabezpečenie spolupráce na realizácii projektov s hlavným mestom SR Bratislavou, spolupráca pri realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020, spolupráca na integrovaných stratégiách regenerácie mestských oblastí hlavného mesta SR Bratislavy (aj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom)
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s verejným obstarávaním

Dokumenty
Profil verejného obstarávateľa
Zadávanie zákaziek
Verejné obstarávanie a verejné súťaže
 

Štátny fond rozvoja bývania

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
            alena.nagyova@banm.sk
 • poskytuje informácie týkajúce sa vybavovania agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“),
 • eviduje žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB,
 • pripravuje podklady pre poskytovanie úverov zo ŠFRB, overuje úplnosť a náležitosti žiadostí, potvrdzuje ich správnosť a usmerňuje žiadateľov,
 • kontroluje správnosť použitia pridelených prostriedkov zo ŠFRB pre právnické a fyzické osoby,
 • po ukončení stavby – kontroluje a odosiela kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby, energetické certifikáty na ŠFRB,
 • spracováva, kontroluje a potvrdzuje predložené faktúry za účelom úhrady poskytnutých úverov a zasiela faktúry na ŠFRB,
 • spracováva podklady resp. priamo zabezpečuje vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci svojej agendy.
Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.

Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:

Poskytovanie podpory - ŠFRB 
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB

 


Vytvorené: 14.01.2010 13:02,
Hore
Hore
Hore