Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Vedúca oddelenia

Ing. Daša Effenbergerová
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 123 
e-mail: dasa.effenbergerova@banm.sk

Zuzana Kianičková - asistentka
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 155
e-mail: zuzana.kianickova@banm.sk

Referát dopravy a cestného hospodárstva

Jana Filipková
kancelária č. 707/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk

 • vydáva povolenia na vyhradené parkovanie,
 • vydáva rozhodnutie o pripojení pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy
Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk
 • preverenie plnenia podmienok povolení
 • preverenie plnení podmienok z povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • vedenie databázy vydaných parkovacích miest

Parkovacie miesto
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Cestné hospodárstvo

Ing. Marián Blaho
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 351
e-mail: marian.blaho@banm.sk

Ing. Ivan Trnavský
kancelária č. 704/7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: ivan.trnavsky@banm.sk

 • zabezpečuje realizáciu rozvojových programov, správy a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vykonáva kontrolu komunikačnej siete a zabezpečuje odstraňovanie závad v zjazdnosti komunikácií,
 • dáva podnety k zlepšeniu životného prostredia na komunikáciách,
 • spracováva návrhy o rozsahu potrebných úprav miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vypracováva projekty organizácie dopravy,
 • spracováva návrhy na zmeny dopravného systému mestskej časti

Referát investícií

Ing. arch. Bronislava Hostačná
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

Ing. Pavol Sulík
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 374
e-mail: pavol.sulik@banm.sk

Ing. Zita Marušáková
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
e-mail: zita.marusakova@banm.sk

Ing. Jozef Varga
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 132
e-mail: jozef.varga@banm.sk

Ing. Juraj Kerestúr
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: juraj.kerestur@banm.sk

Ing. arch. Alena Jánošíková
kancelária kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 209 
e-mail: alena.janosikova@banm.sk

 • spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb mestskej časti,
 • podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
 • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom

Referát štrukturálnych fondov

Ing. Marta Jonášová 
kanelária č. 709/7. poschodie
telefón: 02/49 253 305 
e-mail: marta.jonasova@banm.sk

Referát verejného obstarávania

Vedúci referátu verejného obstarávania
JUDr. Jaroslav Matovič

kancelária č. 710/7. poschodie
telefón: 02/49 253 250
e-mail: jaroslav.matovic@banm.sk

Jana Homolová
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolova@banm.sk


Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 

 • výber projektov na možnú realizáciu v spolupráci s oddelením výstavby a investícií (ďalej iba OVaI) a ostatnými oddeleniami MÚ BA-NM
 • príprava materiálov do Miestneho zastupiteľstva na schvaľovanie navrhovaných projektov
 • sledovanie výziev riadiacich orgánov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba NFP)
 • rezervácia termínov na projektové zámery schválené Miestnym zastupiteľstvom v ITMS-systéme, komunikácia s riadiacimi orgánmi
 • príprava podkladov na predloženie žiadostí o NFP na projekty schválené Miestnym zastupiteľstvom, zabezpečenie spolupráce počas prípravy projektovej dokumentácie, zabezpečenie ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov a príloh k žiadostiam o NFP, textová príprava žiadostí o NFP, vrátane nahrávania do ITMS - systému, kompletizácia žiadostí o NFP, požadovaných príloh a projektovej dokumentácie pre riadiace orgány
 • osobné predkladanie žiadostí o NFP na riadiace orgány
 • sledovanie zmien a priebežných usmernení riadiacich orgánov pri podávaní žiadostí o NFP na projekty a v procese prípravy a realizácie schválených projektov
 • priebežné sledovanie zmien legislatívy v tejto oblasti, zmeny v programových manuáloch, v príručkách pre žiadateľa o NFP a pod.
 • riešenie výziev riadiacich orgánov na doplnenie ďalších požadovaných dokladov, ktoré neboli predmetom príloh žiadosti o NFP
 • v prípade úspešného postupu zabezpečenie ďalších požadovaných dokladov v spolupráci s OVaI na základe špecifikácie vo výzve na doloženie ďalších dokladov v stanovenom termíne na riadiace orgány
 • v prípade úspešnosti žiadosti o NFP zabezpečenie požadovaných podkladov k podpísaniu zmluvy o poskytnutí NFP
 • zabezpečenie následnej spolupráce s inými zainteresovanými subjektami na projekte, sledovanie realizácie, písanie monitorovacích správ, sumarizácia podkladov k žiadosti o platbu pri postupnom preplácaní v procese realizácie projektu, sledovanie termínov preplácania žiadostí o platbu
 • sledovanie oddeleného účtovníctva na jednotlivé projekty
 • kontrola zúčtovaných úhrad na základe zmlúv, kontrola náležitostí na účtovných dokladoch podľa požiadaviek riadiacich orgánov
 • určenie výšky refundácie z riadiacich orgánov k žiadosti o platbu podľa schválených oprávnených a neoprávnených výdavkov k žiadosti o NFP v sume podľa výsledkov verejného obstarávania
 • sledovanie spoluúčasti pri financovaní, rozdelenie a sledovanie uhrádzania oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov podľa jednotlivých výziev
 • zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v súlade s ustanoveniami v zmluve o poskytnutí NFP
 • zabezpečenie ostatných úloh týkajúcich sa projektov podľa pokynov riadiacich orgánov počas celej doby realizácie projektov
 • príprava a spolupráca pri výkone kontrol zo strany riadiacich orgánov
 • zabezpečenie spolupráce na realizácii projektov s hlavným mestom SR Bratislavou, spolupráca pri realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020, spolupráca na integrovaných stratégiách regenerácie mestských oblastí hlavného mesta SR Bratislavy (aj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom)
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s verejným obstarávaním

Dokumenty
Profil verejného obstarávateľa
Zadávanie zákaziek
Verejné obstarávanie a verejné súťaže
 

Štátny fond rozvoja bývania

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
            alena.nagyova@banm.sk
 • poskytuje informácie týkajúce sa vybavovania agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“),
 • eviduje žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB,
 • pripravuje podklady pre poskytovanie úverov zo ŠFRB, overuje úplnosť a náležitosti žiadostí, potvrdzuje ich správnosť a usmerňuje žiadateľov,
 • kontroluje správnosť použitia pridelených prostriedkov zo ŠFRB pre právnické a fyzické osoby,
 • po ukončení stavby – kontroluje a odosiela kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby, energetické certifikáty na ŠFRB,
 • spracováva, kontroluje a potvrdzuje predložené faktúry za účelom úhrady poskytnutých úverov a zasiela faktúry na ŠFRB,
 • spracováva podklady resp. priamo zabezpečuje vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci svojej agendy.
Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.

Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:

Poskytovanie podpory - ŠFRB 
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB

 


Vytvorené: 14.01.2010 13:02,
Hore
Hore
Hore