Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie investícií a dopravy

Poverená vedením oddelenia investícií a dopravy

Mgr. Monika Franko
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 378
e-mail: monika.franko@banm.sk


Referát investícií

Mgr. Tomáš Čajda - poverený vedením referátu
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 123
e-mail: tomas.cajda@banm.sk

Ing. Jozef Varga - referent investícií
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 132
mobilný služobný telefón: 0903 624 046
e-mail: jozef.varga@banm.sk

Ing. Alžbeta Bajzová - referent investícií
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 209
mobilný služobný telefón: 0903 624 674
e-mail: alzbeta.bajzova@banm.sk

Ing. Zita Marušáková - referent investícií
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
mobilný služobný telefón: 0903 612 469
e-mail: zita.marusakova@banm.sk

Ing. Ingrid Remenárová - referent investícií
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 610
mobilný služobný telefón: 0903 829 231
e-mail: ingrid.remenarova@banm.sk

Ing. arch. Bronislava Hostačná - referent investícií
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

 • spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb mestskej časti,
 • podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
 • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom

Ing. Zuzana Beličková - referent tvorby a kontroly rozpočtov
kancelária č. 712/B
telefón: 02/49 253 712
e-mail: zuzana.belickova@banm.sk

Ing. Alena Nagyová - referent ŠFRB
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
            alena.nagyova@banm.sk

 • poskytuje informácie týkajúce sa vybavovania agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“),
 • eviduje žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB,
 • pripravuje podklady pre poskytovanie úverov zo ŠFRB, overuje úplnosť a náležitosti žiadostí, potvrdzuje ich správnosť a usmerňuje žiadateľov,
 • kontroluje správnosť použitia pridelených prostriedkov zo ŠFRB pre právnické a fyzické osoby,
 • po ukončení stavby – kontroluje a odosiela kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby, energetické certifikáty na ŠFRB,
 • spracováva, kontroluje a potvrdzuje predložené faktúry za účelom úhrady poskytnutých úverov a zasiela faktúry na ŠFRB,
 • spracováva podklady resp. priamo zabezpečuje vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci svojej agendy.
Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.
Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:
Poskytovanie podpory - ŠFRB
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB
 

Referát dopravy

Ing. Ivan Drgoň - poverený vedením referátu
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 414
e-mail: ivan.drgon@banm.sk

Július Zibrin - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 705
e-mail: julius.zibrin@banm.sk

Ing. Marián Blaho - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: marian.blaho@banm.sk

 • zabezpečuje realizáciu rozvojových programov, správy a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vykonáva kontrolu komunikačnej siete a zabezpečuje odstraňovanie závad v zjazdnosti komunikácií,
 • dáva podnety k zlepšeniu životného prostredia na komunikáciách,
 • spracováva návrhy o rozsahu potrebných úprav miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vypracováva projekty organizácie dopravy,
 • spracováva návrhy na zmeny dopravného systému mestskej časti

Jana Filipková - referentka pre cestný správny orgán
kancelária č. 707/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk

 • vydáva povolenia na vyhradené parkovanie,
 • vydáva rozhodnutie o pripojení pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy
Ing. Soňa Onderčinová - referentka pre cestný správny orgán
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk
 • preverenie plnenia podmienok povolení
 • preverenie plnení podmienok z povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • vedenie databázy vydaných parkovacích miest

Parkovacie miesto
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva


Zuzana Březinová - referentka pre parkovaciu politiku
kancelária č. 222/2. poschodie
telefón: 02/49 253 605
e-mail: zuzana.brezinova@banm.sk
 • manažovanie parkovacej politiky
 • evidencia parkovacích kariet
Nadežda Kurimaiová - referentka pre parkovaciu politiku
kancelária č. 222/2. poschodie
telefón: 02/49 253 605
e-mail: nadezda.kurimaiova@banm.sk
 • manažovanie parkovacej politiky
 • evidencia parkovacích kariet  
 

 

  

 Vytvorené: 14.01.2010 13:02,
Hore
Hore
Hore