Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Oddelenie hospodárske a finančné

Vedúca oddelenia

RNDr. Jana Ondrová
kancelária č. 507/5. poschodie
telefón: 02/44 458 158, 02/49 253 185
e-mail: jana.ondrova@banm.sk

Mgr. Andrea Arpai - asistentka
kancelária č. 507/5. poschodie
telefón: 02/49 253 170
e-mail: andrea.arpai@banm.skfinancne@banm.sk
 
Terézia Straková
kancelária č. 224/2. poschodie
telefón: 02/49 253 154
e-mail: terezia.strakova@banm.sk

Oddelenie hospodárske a finančné zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou mestskej časti, finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu SR, k právnickým a fyzickým osobám ako aj k občanom žijúcim na území mestskej časti. Plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením a účtovnou evidenciou.
V rámci oddelenia sú zriadené dva referáty: referát rozpočtu a miestnych daní a referát účtovníctva

Referát rozpočtu a miestnych daní

Vedúca oddelenia:
RNDr. Jana Ondrová
kancelária č. 507/5. poschodie
telefón: 02/44 458 158, 02/49 253 185
e-mail: ekonomicke@banm.skeurofondy@banm.sk 

Katarína Nagyová - referent rozpočtu
kancelária č. 512/5. poschodie
telefón: 02/49 253 172
e-mail: katarina.nagyova@banm.sk

Alena Ciprová - referent rozpočtu
kancelária č. 512/5. poschodie
telefón: 02/49 253 172
e-mail: alena.ciprova@banm.sk

Ing. Petra Strejčková - referent rozpočtu
kancelária č. 512/5. poschodie
telefón: 02/49 253 227
e-mail: petra.strejckova@banm.sk

Ing. Katarína Adámková - referent pre prenesené kompetencie, kontrolu rozpočtu škôl a školských zariadení a spracovanie údajov do RIS.SAM
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 354
katarina.adamkova@banm.skskolskyekonom@banm.sk

Anna Vrbíková - referent pre prípravu a sledovanie ekonomickej činnosti škôl a školských zariadení
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 354
e-mail: anna.vrbikova@banm.skskolskyekonom@banm.sk

Adriana Miešková – referent miezd
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 228
e-mail: adriana.mieskova@banm.sk

Ing. Zuzana Lehocká
kancelária č. 407/4. poschodie
telefón: 02/49 253 243
e-mail: zuzana.lehocka@banm.sk

Kvetoslava Pažitná  – referent miestnych daní (daň za psa)
kancelária č. 206/2. poschodie
telefón: 02/49 253 347
e-mail: kvetoslava.pazitna@banm.sk 

Ing. Ingrid Hollá - referent miestnych daní (daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje)
kancelária č. 207/2. poschodie
telefón: 02/49 253 254
e-mail : ingrid.holla@banm.sk

JUDr. Pavol Viecha - referent (poskytovanie dotácií)
kancelária č. 225/2. poschodie
telefón: 02/49 253 128
e-mail: pavol.viecha@banm.sk

Mgr. Jana Kohútová -  referent miestneho poplatku za rozvoj
kancelária č. 213/2. poschodie
telefón: 02/49 253 207
e-mail: jana.kohutova@banm.sk

Referát: 

Referát účtovníctva

Vedúca referátu:
Eva Friebertová
kancelária č. 513/5. poschodie
telefón: 02/49 253 180, 02/44 452 593
email: uctaren@banm.sk, friebertova@banm.sk

Dagmar Pilková – referent fakturácie
kancelária č. 512b/5. poschodie
telefón: 02/49 253 251
e-mail: dagmar.pilkova@banm.sk

Mária Porubská – referent účtovníctva
kancelária č. 510/5. poschodie
telefón: 02/49 253 186
e-mail: maria.porubska@banm.sk

Ing. Miroslava Melová - referent účtovníctva
kancelária č. 511/5, poschodie
telefón: 02/49 253 604
e-mail: miroslava.melova@banm.sk

Ing. Aneta Danková - referent účtovníctva
e-mail: aneta.dankova@banm.sk
kancelária č. 511/5. poschodie
telefón: 02/49 253 371

Mgr. Anna Švecová - referent účtovníctva
kancelária č. 509/5, poschodie
telefón: 02/49 253 217
e-mail: anna.svecova@banm.sk

Pokladňa

Marta Nétryová
kancelária č. 5/prízemie
telefón: 02/49 253 127
e-mail: marta.netryova@banm.sk

Referát:

Výročná správa
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013
Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011

Záverečný účet
Záverečný účet za rok 2016
Záverečný účet za rok 2015
Záverečný účet za rok 2014
Záverečný účet za rok 2013
Záverečný účet za rok 2012
Záverečný účet za rok 2011
Záverečný účet za rok 2010

Čerpanie rozpočtu
Čerpanie rozpočtu rok 2017
Čerpanie rozpočtu rok 2016
Čerpanie rozpočtu rok 2015
Čerpanie rozpočtu rok 2014
Čerpanie rozpočtu rok 2013
Čerpanie rozpočtu rok 2012
Čerpanie rozpočtu rok 2011

Schválený rozpočet
Rozpočet 2018 - 2020
Rozpočet 2017 - 2019
Rozpočet 2016 - 2018
Rozpočet 2015 - 2017
Rozpočet 2014 - 2016
Rozpočet 2013 - 2015
Rozpočet 2012 - 2014
Rozpočet 2011 - 2013

Rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenia starostu MČ B - NM na rok 2017
Rozpočtové opatrenia starostu MČ B - NM na rok 2016
Rozpočtové opatrenia starostu MČ B - NM na rok 2015
Rozpočtové opatrenia starostu MČ B - NM na rok 2014
Rozpočtové opatrenia starostu MČ B - NM na rok 2013
Rozpočtové opatrenia starostu MČ B - NM na rok 2012
Rozpočtové opatrenia starostu MČ B - NM na rok 2011
Rozpočtové opatrenia MČ B - NM na rok 2017
Rozpočtové opatrenia MČ B - NM na rok 2016
Rozpočtové opatrenia MČ B - NM na rok 2015

Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2015
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2014
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové mesto za rok 2013
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2012

Ako vybaviť: 
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie automaty
Daň z nehnuteľností - Správca dane je hlavné mesto SR Bratislava
Poskytovanie dotácií


Vytvorené: 27.01.2010 16:19,