Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania

Vedúci oddelenia

Mgr. Tomáš Čajda
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 123
e-mail: tomas.cajda@banm.sk


Referát dopravy a cestného hospodárstva

Jana Filipková
kancelária č. 707/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk

Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk

Parkovacie miesto
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Cestné hospodárstvo

Ing. Ivan Trnavský - vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva
kancelária č. 704/7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: ivan.trnavsky@banm.sk

Július Zibrin
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 705
e-mail: julius.zibrin@banm.sk

Ing. Stanislav Skýva – koordinátor pre cyklodopravu
e-mail: stanislav.skyva@banm.skcyklo@banm.sk

Zuzana Březinová
kancelária č. 222/2. poschodie
telefón: 02/49 253 605
e-mail: zuzana.brezinova@banm.sk Nadežda Kurimaiová
kancelária č. 222/2. poschodie
telefón: 02/49 253 605
e-mail: nadezda.kurimaiova@banm.sk  

Referát štrukturálnych fondov

Ing. Marta Jonášová 
kancelária č. 709/7. poschodie
telefón: 02/49 253 305 
e-mail: marta.jonasova@banm.sk

Ing. Boris Morvay - projektový manažér pre štrukturálne fondy 
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 155
e-mail: boris.morvay@banm.sk

Referát verejného obstarávania

Mgr. Peter Jombík – koordinátor verejného obstarávania
kancelária č. 710/7. poschodie
telefón: 02/49 253 250
e-mail: peter.jombik@banm.sk

Jana Homolová - odborný referent verejného obstarávania
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolova@banm.sk

Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 


Dokumenty
Profil verejného obstarávateľa
Zadávanie zákaziek
Verejné obstarávanie a verejné súťaže
 

Štátny fond rozvoja bývania

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
            alena.nagyova@banm.sk Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.

Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:

Poskytovanie podpory - ŠFRB 
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB

 


Vytvorené: 14.01.2010 13:02,