Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Mestskej tržnice

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Mestskej tržnice
26.04.2021 - Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 526,80 m2 v objekte Mestskej tržnice na ulici Šancová 112 v Bratislave.

Účelom nájmu je prevádzkovanie predajne alebo poskytovanie služieb na predmete nájmu s výnimkou prevádzky spojenej s prevádzkovaním hazardných hier, predajom erotických pomôcok, poskytovaním masérskych služieb, a pod.. O vhodnosti navrhovaného predmetu nájmu je oprávnený rozhodnúť vyhlasovateľ bez potreby zdôvodnenia. Ponuky využitia predmetu nájmu, ktoré sa budú javiť vyhlasovateľovi ako nevhodné, je tento oprávnený odmietnuť.

Minimálna výška požadovaného nájomného je stanovená vo výške 9,00 EUR / m² / mesiac bez DPH (a viac, a to podľa najvyššieho predloženého návrhu zo strany navrhovateľov). Výška nájomného je stanovená bez ceny energií a dodávok služieb spojených s užívaním predmetu nájmu. Navrhovateľ je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú výšku nájomného za 1 m² predmetu nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájomného ustanovená v tomto bode súťažných podmienok OVS.

Všetky potrebné informácie k súťaži nájdete na úradnej tabuli: https://www.banm.sk/verejna-obchodna-sutaz-na-prenajom-nebytoveho-priestoru-o-vymere-52680-m2-v-objekte-mestskej-trznice/Vytvorené: 06.05.2021 10:00, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore