Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obchodná verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

23.06.2017 - MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice s tromi nadzemnými podlažiami, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Krížnej ul. č. 33 v Bratislave, so s. č. 3284, na parc. č. 21304/1, zapísanej na LV č. 3749, vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, s výnimkou priestorov:
- č. 1 - šatňa pre účastníkov sobáša na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 23 m2,
- č. 2 - sobášna sieň na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 71,8 m2,
- č. 3 - matričná miestnosť na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 6,6 m2
- č. 4 - čakáreň na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 24,6 m2
- č. 5 - šatňa pre účinkujúcich na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 11,3 m2, ;
t.j. predmet nájmu je o celkovej rozlohe 503,2 m2.

Účel nájmu:
Kancelárske/administratívne priestory, poskytovanie služieb alebo prevádzkovanie obchodu, verejnoprospešné účely - kultúrne, vzdelávacie, športové, sociálne. Kontaktné osoby:
a) právna časť - Mgr. Zuzana Kozáková – 02/49253-138,-152 zuzana.kozakova@banm.sk, andrea.vrablova@banm.sk, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka 1 Bratislava, oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov, č. dv. 314, 305
b) technická časť – Martin Ješko – 02/49253-327, 0907 703 967, martin.jesko@banm.sk, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Junácka 1 Bratislava, oddelenie správy majetku a vnútornej správy, č. dv. 723.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné:
1. vyzdvihnúť na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka č. 1, 832 91 Bratislava III. poschodie č. dverí 305 – oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov alebo
2. je možné si ich stiahnuť na webovej stránke mestskej časti Bratislava–Nové Mesto: www.banm.sk

Spôsob podávania návrhov a lehota na podávanie súťažných návrhov:
Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v  termíne do 15.08.2017 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Konská železnica - NEOTVÁRAŤ!“

Adresa pre doručovanie návrhov:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava


Vytvorené: 23.06.2017 13:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore