Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obchodná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy

22.06.2017 - Mestská časť vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s predmetom nájmu: - sociálno-prevádzková stavba so súpisným číslom 7768 vBratislave pri ul. Kalinčiakova postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a na pozemku „C“ KN parc. č. 11280/57, evidovaných na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Nové Mesto.

Účel nájmu:
Rekonštrukcia Objektu, ktorá musí vzhľadom zapadnúť do architektúry novovybudovaného parku a následné využívanie Objektu k prevádzkovaniu služieb charakteru športového, rekreačného, resp. zabezpečovanie oddychových činnosti vprospech celej vekovej kategórie verejnosti.

Detaily zákazky a súťažné podklady nájdete tu

Kontaktné osoby:
a) právna časť - Mgr. Jana Biharyová – 02/49 253 201, jana.biharyova@banm.sk , Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka 1 Bratislava, oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov, číslo dverí 317
b) technická časť – Ing. Zuzana Miškovská – 02/49 253 375, zuzana.miskovska@banm.sk, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Junácka 1 Bratislava, oddelenie správy majetku a vnútornej správy, číslo dverí 718

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné:
1. vyzdvihnúť na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka č. 1, 832 91 Bratislava III. poschodie č. dverí 305 – oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov alebo
2. je možné si ich stiahnuť na webovej stránke mestskej časti Bratislava–Nové Mesto: www.banm.sk

Spôsob podávania návrhov a lehota na podávanie súťažných návrhov:
Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v termíne do 31.07.2017 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – sociálno-prevádzková budova pri ul. Kalinčiakova v Bratislave - NEOTVÁRAŤ!“

Adresa pre doručovanie návrhov:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava


Vytvorené: 22.06.2017 09:26, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore