Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.


Hálkova 11
831 03
Bratislava

Kancelária:
Junácka 1
832 90
Bratislava
tel: 02/49 253 605, 02/49 253 606, 0940 560 456
email: parkovanie@banm.sk

Spoločník
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 90
Bratislava
 

Základné úlohy

  • Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  • Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  • Reklamné a marketingové služby
 
Obchodná spoločnosť, založená podľa tejto zakladateľskej listiny v zmysle Obchodného zák. č. 513/91 Zb. v znení zmien a doplnkov, je právnickou osobou založenou za účelom podnikania, podľa slovenskej jurisdikcie.
Zakladateľskú listinu schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Nové Mesto na svojom rokovaní 26. 6. 2012.
Mestská časť je 100-percentným vlastníkom spoločnosti.

Ing. Jozef Žabka - výkonný riaditeľ 
Absolvoval SVŠT, fakultu Elektrotechniky, špecializácia Mikroelektronika. Po skončení vysokej školy nastúpil do š. p. Datasystém, kde viedol inštalačné skupiny na počítače SMEP (PDP 11).
Po absolvovaní školení na FMZO nastúpil ako technický delegát pri OBO Berlín, kde zabezpečoval obchodnú politiku, servis a inštalácie systémov SM 52/12. 
Po návrate z delegatúry pôsobil ako konateľ, Sales Manager a obchodný riaditeľ v spoločnostiach NESS, GAMO, Interdata, CCC, LeNS a Prošek. 
Na projektovaní a realizácii parkovacích systémov pracoval na pozícii Sales Managera v spoločnostiach Triton a Informačná technika, s.r.o.
 
Zakladateľská listina spoločnosti: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Účtovná závierka

Register účtovných závierok Ministerstvo financií SR

Výročná správa

Výročnú správu má povinnosť vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa zákona. Riadnu individuálnu ÚZ a mimoriadnu individuálnu ÚZ musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku „brutto“ presiahla 1 mil. €,
  • čistý obrat presiahol 2 mil. € a
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30.
Žiadnu z týchto podmienok Novomestská parkovacia spoločnosť nespĺňa.
Hore
Hore
Hore