Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto začalo obstarávať nový Územný plán zóny Horný Kramer

Nové Mesto začalo obstarávať nový Územný plán zóny Horný Kramer
15.07.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania oznamuje, že začala obstarávanie novej územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Horný Kramer 2020“.
Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby môžu v termíne od 15. júla do 14. septembra 2020 zasielať svoje námety, podklady, požiadavky a podnety písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava.
Územný plán zóny (ÚPN-Z) Horný Kramer bol spracovaný v roku 1997 a posledná aktualizácia územného plánu bola vykonaná pred 12 rokmi. Mestská časť spracovala preskúmanie, ktorého výsledkom bolo odporúčanie vypracovať nový ÚPN-Z.
Zámerom je získanie nového záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý rozpracuje podrobne platný územný plán mesta pre územie zóny Horný Kramer v katastrálnom území Vinohrady.

Hranice riešeného územia (ÚPNZ Horný Kramer - riešené územie) sú:
- severovýchodná a severozápadná hranica Bratislavského lesoparku,
- juhovýchodná hranica je tvorená komunikáciami: Stará Klenová po Vlársku, Vlárska po Magurskú, Na Revíne po Ambrovu, Ambrova ,
- východnou hranicou prechádza rozhranie UO34 s UO37 – Cesta na Kamzík,
- severná hranica vedie ulicami Jeséniova a Bárdošova popri filmových ateliéroch.
Celková výmera riešeného územia je 42 ha.

Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné podklady v riešenom území, ktoré budú využiteľné pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie.


Vytvorené: 20.07.2020 08:18, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore