Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa EKO-podniku VPS

Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa EKO-podniku VPS
08.10.2019 - MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA EKO-PODNIKU VPS – BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Miesto výkonu práce: EKO podnik VPS, Halašova 20, Bratislava

Základná zložka mzdy: 2 000 €

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • riadenie príspevkovej organizácie, zabezpečenie činnosti a spolupráce v rámci mestskej časti
 • správa tržnice, lanovky, športovo-rekreačného areálu Kuchajda,
 • vytyčovanie úloh, kontrola a koordinovanie činnosti zamestnancov EKO podniku VPS,
 • dodržiavanie zákonnosti v EKO podniku v zmysle interných predpisov, ako aj právnych predpisov SR v platnom znení,
 • hospodárske a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
 • spolutvorba, plánovanie, implementácia a monitoring stratégie a postupov v oblasti čistoty a údržby mestskej časti, ako aj starostlivosti o zeleň,
 • spolupráca s nadriadeným orgánom, ako aj s externými kontrolnými orgánmi,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie,
 • zúčastňovanie sa rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
 • ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.
Kvalifikačné predpoklady:
 • min. stredoškolské vzdelanie s maturitou, výhodou je vzdelanie technického smeru,
 • 3 roky praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
 • znalosť chodu, účtovníctva a procesov príspevkovej organizácie.
Ďalšie požiadavky:
 • spoľahlivosť a flexibilita,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • komunikatívnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • koncepcia výkonu práce max. 2 normostrany,
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ EKO podniku VPS BNM - neotvárať“ najneskôr do 05.11.2019 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: december 2019 / dohodou
V zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien riaditeľa na návrh starostu vymenúva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V prípade otázok kontaktujte:
telefón: 02/49 253 243
e-mail: zuzana.lehocka@banm.sk
 


Vytvorené: 08.10.2019 12:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore