Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto vyhlasuje súťaž na prenajatie priestorov na prevádzkovanie stravovacieho zariadenia

04.07.2018 - MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy k prenajatiu:
- stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, okres: Bratislava III, obec: BAm.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 3749, katastrálne územie Nové Mesto,
- nebytového priestoru č. 7901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5757, katastrálne územie Nové Mesto,
- nebytového priestoru č. 12901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 3758, katastrálne územie Nové Mesto všetko v katastrálnom území Nové Mesto (ďalej v texte len „OVS“).

Účel nájmu:
Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia, ktoré sa nachádza v predmete OVS.

Kontaktné osoby:
právna časť - Mgr. Jana Biharyová – 02/49 253 201, jana.biharyova@banm.sk , Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1 Bratislava, oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov, číslo dverí 317,
technická časť – Ing. Ivan Meliška – 02/49 253 177, 0907 977 158, ivan.meliska@banm.sk, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1 Bratislava, oddelenie správy majetku a vnútornej správy, číslo dverí 717a.

Súťažné podmienky OVS je možné:
- vyzdvihnúť na adrese:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
VII. poschodie č. dverí 725 – oddelenie správy majetku a vnútornej správy,

- alebo stiahnuť si ich na webovej stránke mestskej časti Bratislava–Nové Mesto: www.banm.sk.

Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami (podmienky účasti v OVS) je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v termíne do 31.08.2018 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – stravovacie zariadenie na ul. Športovej v Bratislave - NEOTVÁRAŤ!“

Adresa pre doručovanie návrhov:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava


Vytvorené: 10.07.2018 13:36, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore