Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

Nové Mesto vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
02.09.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ STREDISKA KULTÚRY BRATISLAVA-NOVÉ MESTO.

Miesto výkonu práce:
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava
Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, Bratislava

Základná zložka mzdy:
od 1 100,- € do 1 480,- € v závislosti od praxe + osobný príplatok určený na základe skúseností uchádzača

Náplň práce:
1. zodpovednosť za
riadenie, vytyčovanie úloh, kontrolu a koordinovanie činnosti zamestnancov Strediska kultúry a Domu kultúry,
podpisovanie zmlúv a dokumentov,
dodržiavanie zákonnosti v obchod kultúrnych zariadeniach v zmysle interných predpisov, ako aj právnych predpisov SR v platnom znení,
hospodárske a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
zabezpečovanie a koordináciu kultúrno-spoločenských akcií, ich propagáciu a iné,
2. spolupráca s nadriadeným orgánom, ako aj s externými kontrolnými orgánmi,
3. spolupráca na tvorbe stratégie zvyšovania príjmov v súlade s rozpočtom plánovaných príjmov,
4. vzdelávanie sa, sledovanie vývoja v kultúrno-osvetovej činnosti,
5. dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie,
6. zúčastňovanie sa rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
7. ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- 5 rokov praxe v oblasti kultúry,
- prax v riadiacej funkcii aspoň 3 roky.

Ďalšie požiadavky:
- spoľahlivosť a flexibilita,
- znalosť príslušnej legislatívy, znalosť kultúrneho života v meste výhodou,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- komunikatívnosť,
- organizačné schopnosti,
- znalosť práce s počítačom,
- vypracovaný projekt riadenia a koncepcie rozvoja Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto,
- osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vypracovaný projekt riadenia a koncepcie rozvoja Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Strediska kultúry BNM - neotvárať“ najneskôr do 30.09.2020 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Informácie o rozpočtovej organizácii potrebné k vypracovaniu projektu riadenia a koncepcie rozvoja Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, prípadne iné informácie, budú uchádzačom poskytnuté na vyžiadanie u Ing. Zuzany Lehockej – mailová adresa zuzana.lehocka@banm.sk alebo na tel. čísle 02/49 253 243.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu:
December 2020/ dohodou

V zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien riaditeľa na návrh starostu vymenúva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


Vytvorené: 14.09.2020 09:04, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore