Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto hľadá vedúceho oddelenia územného plánovania a životného prostredia

05.09.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:
VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MIESTNEHO ÚRADU BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Základná zložka mzdy: od 1 500€ v závislosti od praxe a skúseností uchádzača

Rámcová náplň práce:
 • spracovanie územnoplánovacích informácií,
 • spracovanie stanovísk k investičným zámerom v mestskej časti,
 • zabezpečovanie odbornej stránky pre obstarávateľskú činnosť v oblasti územného plánovania,
 • spolupráca pri obstarávaní a schvaľovaní územnoplánovacích dokumentov,
 • spolupráca na vypracovaní územnoplánovacích podkladov,
 • príprava podkladov pre odbornú poslaneckú komisiu – účasť na rokovaniach,
 • príprava podkladov pre rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti,
 • riadiaca činnosť v súvislosti s náplňou práce oddelenia.
Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru so zameraním na urbanizmus a architektúru ,
 • prax v oblasti územného plánovania min. 5 rokov,
 • výhodou odborná spôsobilosť na obstarávania územnoplánovacích pokladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Ďalšie požiadavky :
 • znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch územnoplánovacej činnosti a súvisiacej legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
 • znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
 • znalosť práce s počítačom – prostredie Office (Excel, Word), Arc GiS, CAD systémy,
 • osobné a morálne predpoklady.
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
 • zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • fotokópia preukazu odborne spôsobilej osoby podľa § 2a Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ak uchádzač touto spôsobilosťou disponuje), prípadne ďalších dokladov preukázajúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ÚPaŽP - neotvárať“ najneskôr do 04.10.2019 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: november 2019 / dohodou


Vytvorené: 05.09.2019 11:54, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore