Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto hľadá asistentov pre sčítanie obyvateľov 2021

Nové Mesto hľadá asistentov pre sčítanie obyvateľov 2021
12.11.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície STACIONÁRNI/E A MOBILNÍ/É ASISTENTI/TKY - SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Čas výkonu práce: od 15.02.2021 do 31.03.2021
Miesto výkonu práce: mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Základná zložka mzdy: V zmysle § 16, zákona 223/2019 Z. z. (Zákon o sčítaní obyvateľov, domov, bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Druh pracovného úväzku: Dohoda
Náplň práce: Stacionárny asistent sčítania - pôsobí na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec na svojom území, pomôže so sčítaním sa tým obyvateľom, ktorí sa tu rozhodnú sčítať. Mobilný asistent sčítania - pôsobí v teréne, to znamená na území obce podľa jemu prideleného virtuálneho asistenčného obvodu. Pomôže so sčítaním obyvateľov, ktorí si požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania.
Požiadavky: 
  • obyvateľ/ka s trvalým pobytom na území SR,
  • vek 18 a viac,
  • plne spôsobilý/á na právne úkony,
  • minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • bezúhonnosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • spoľahlivosť,
  • základná IT zručnosť – znalosť práce s PC, tabletom, mobilom,
  • odborne spôsobilý – úspešne absolvujete školenie.
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek
Junácka ul. 1,
832 91 Bratislava 3
alebo zuzana.lehocka@banm.sk

_________________________________________________________________________
*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 12.11.2020 10:36, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore