Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Nehnuteľnosti


Obecné byty a nebytové priestory
Prenájom nehnuteľností
Kúpa nehnuteľností
Výmaz záložného práva k bytu

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Žiadosť môžete podať:


Vytvorené: 11.01.2012 10:50, Borčin Ján