Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nastavme spolu pravidlá výstavby na Kramároch. Začalo sa pripomienkovanie návrhu Územného plánu zóny Jelšová

Nastavme spolu pravidlá výstavby na Kramároch. Začalo sa pripomienkovanie návrhu Územného plánu zóny Jelšová
18.04.2019 - Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že bolo začaté prerokovania upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre. Týmto sa obraciame na dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne od 15. apríla 2019 do 30. mája 2019 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava. (Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.)
Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženej územnoplánovacej dokumentácií. S upraveným návrhom územnoplánovacej dokumentácie sa môžete oboznámiť na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, na oddelení životného prostredia a územného plánovania v pracovných dňoch v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., ako aj na internetovej stránke: https://www.banm.sk/15726-sk/uzemny-plan-zony-jelsova-bratislava-kramare/
V priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie dňa 16. mája 2019 o 17:00 hod. v Dome kultúry Kramáre na Stromovej 18, na ktoré vás aj touto cestou pozývame.


Vytvorené: 18.04.2019 09:38, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore